Dubbelt upp i Sandviken

Den 15-16 februari samlades ingenjörer och forskare från den nordiska stålindustrin på Högbo brukshotell i Sandviken för samtal om rörtillverkning och oförstörande provning. En efterlängtad och givande sammankomst för två av Jernkontorets teknikområden, TO 34 Rör och TO 44 Oförstörande provning.

Seminarium i Sandviken bjöd på många intressanta föreläsningar och samtal. Foto: Rachel Pettersson, Jernkontoret.

Järn- och stålindustrins gemensamma forskning bedrivs inom Jernkontorets 15 teknikområden, så kallade TO, och omfattar hela tillverkningskedjan. TO 34 Rör och TO 44 Oförstörande provning (OFP) samlade i mitten av februari 44 deltagare för två halvdagar seminarium och fördjupade samtal.

– TO 34:s rörseminarium brukar hållas vartannat år men har haft ett avbrott sedan 2018 på grund av pandemin, så det var mycket angeläget att alla äntligen kunde träffas. Det var speciellt givande att kunna ha ett samarrangemang med TO 44 Oförstörande provning eftersom det finns många gemensamma frågeställningar, säger Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret.

Seminariets första dag var öppen för företag och bjöd på ett gediget program. De första presentationerna var från två utrustningsleverantörer inbjudna från Tyskland:

  • Geometry measurements (GSM) and surface defects (SIS) med Matthias Kramer, MSG Maschinenbau GmbH
  • IMS 3-D surface inspection in production of seamless tube med Burkhard Schöttler IMS

Sedan blev det presentation av fyra forskningsprojekt, med hög relevans till seminariets tema, Projketen pågår hos forskningsinstitutet Swerim:

  • Spårbarhet med Tania Irebo Schwartz, Swerim
  • Projekt LUS/TORAD med Anton Jansson, Swerim
  • Projekt Ytfel/Ytfel2 med Peter Lundin, Swerim
  • Projekt RakaRör/FRÖRIKT med Stefan Marth, Swerim

Den andra dagen var endast öppen för teknikområdenas medlemsföretag och adjungerade och innehöll gruppdiskussioner och företagspresentationer.

Första temat syning inleddes av presentationer från Alleima, Ovako och SSAB som berättade hur man arbetar med syning idag. Därefter arbetade fyra grupper parallellt med att definiera framtidsvisionen för syningssystem. Efter en välbehövlig kafferast blev det sedan två parallella aktiviteter: två arbetsgrupper som tittade på vägen framåt inom riktning av rör, och tre grupper som diskuterade innehållet i färdplanen för oförstörande provning.

De tre grupperna fick som uppgift att diskutera viktiga aktiviteter inom fyra områden:

  1. Nätverksskapande
  2. Kompetenshöjning/-försörjning
  3. Standardisering
  4. Forskning och utvecklingsbehov

– Det var glädjande att se att diskussionerna präglades av stor inlevelse och entusiasm. Resultatet av grupparbetena kommer i nästa steg att extraheras till konkreta punkter och utgöra underlag för fortsatt arbete kring att fastställa teknikområdets färdriktning de närmaste 5-10 åren. Målet är att vi skall ha en färdig plan under hösten, säger Bo Larsson, tillförordnad forskningschef på Jernkontoret.

Merparten av deltagare åkte sedan till Alleima i Sandviken för en uppskattad verksvisning under kunnig guidning från TO 34:s tidigare ordförande Carl-Filip Lindahl.


Deltagare utanför Alleimas huvudkontor i Sandviken. Foto: Rachel Pettersson, Jernkontoret.

TO 34 Rör samlar företag och forskningsutförare intresserade av forskning inom rörproduktion. Ordförande är Jan Beijbom, SSAB Special Steels, Virsbo och kontaktperson på Jernkontoret är Rachel Pettersson.

Ordförande för TO 44 Oförstörande provning och mätteknik är Anders Björk, Ovako Sweden AB, Hällefors och kontaktperson på Jernkontoret är Bo Larsson.


Läs mer om Jernkontorets gemensamma forskning.