Ny lagstiftning klar för behandling av järnbaserade metaller under industriutsläppsdirektivet, IED

Uppdateringen av BREF-dokument för industri för behandling av järnbaserade metaller, Ferrous Metals Processing (FMP) är nu färdig. En helt ny del av den EU-gemensamma IED-lagstiftningen kommer därmed på plats i den nationella Industriutsläppsförordningen.

Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Arbetet med uppdateringen av FMP-BREF har pågått sedan 2016. Behandling av järnbaserade metaller är nu färdig. Strängare krav gällande utsläpp till luft och vatten, energieffektivitet och resurseffektivitet samt främjandet av en mer hållbar industriproduktion och användning av fossilfria energikällor för uppvärmningsprocesserna har nu publicerats.  De bindande BAT-slutsatser (BATC) som är en del av BREF:en har nu antagits av EU-kommissionen och publicerades den 4 november 2022 i EUT (Europeiska unionens officiella tidning). Den svenska stålindustrin har haft en mycket aktiv roll under hela processen.

– Eftersom svensk stålindustri är unik i sin produktmix och är mycket produktnära, beslöt vi oss i branschen för att delta aktivt från början. Alla våra företag har lämnat omfattande mängder data, jag har lett den europeiska delegationen genom alla åren och vi ordnade 2018 ett mycket uppskattat program med besök hos fem svenska anläggningar för författarna till FMP, berättar Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Från och med verksamhetsåret 2023 ska verksamhetsutövare, redogöra för hur dessa slutsatser följs eller planerar att följas. Detta gäller om företaget har bearbetning av järnmetaller som huvudsaklig verksamhet. Har man till exempel tillverkning av järn- och stål (IS) som huvudsaklig verksamhet ska FMP-BREF:en implementeras först det år också IS-BREF:en är uppdaterad och publicerad. För de som har bearbetning av järnmetaller som huvudsaklig verksamhet har man fyra år på sig, från publiceringsdatumet, att klara de angivna bindande utsläppsvärdena för luft och vatten. Man behöver inte använda de angivna teknikerna men man måste klara värdena. Det kan behövas nya investeringar för detta, eller om det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt kan man ansöka om dispenser om förlängd deadline.

Trots åren av covid-19-pandemi, har arbetet med uppdateringen av BREF oförtrutet fortsatt. Initialt flyttades slutmötet fram för att möjliggöra att träffas fysiskt i Sevilla för att följa reglerna. För att inte förlänga revideringstiden ännu mer beslöt dock den tekniska arbetsgruppen att förhandla digitalt istället.

– Sevillaprocessen är helt unik i sitt slag. Industrin är en part vid förhandlingarna tillsammans med Kommissionen, medlemsstaterna och miljöorganisationer. Alla parter behövs för att kunna bestämma vad som faktiskt är bästa tillgängliga teknik för en sektor och vilka utsläppsvärden som kan nås med bindande BAT-slutsatser på plats. Det ger mer lika konkurrensvillkor i EU och det är framför allt baserat på faktiska data och expertkunskap, avslutar Eva Blixt.

Nu väntar ett intensivt arbete för de företag som har behandling av järnmetaller som huvudsaklig verksamhet, för att kontrollera hur man står sig gentemot kraven. En fördel i att delta från början är att man tidigt vet hur kraven kommer att se ut. Denna BREF är framtagen och beslutad och gäller under befintlig IED-lagstiftning.   

Läs mer  

EU-kommissionens genomförandebeslut om fastställande av BAT-slutsatser för industri för behandling av järnbaserade metaller, i enlighet med direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp  (eur-lex.europa.eu) 

EU-kommissionens nyhet 2022-11-04, New EU environmental norms to reduce the impact of ferrous metals processing plants (joint-research-centre.ec.europa.eu)

Se även

Artikel: Jernkontoret på plats i Sevilla för förhandlingar om miljölagstiftning för produktion av bland annat vätgas

Faktasida: Industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser för stålindustrin