Jernkontoret på plats i Sevilla för förhandlingar om miljölagstiftning för produktion av bland annat vätgas

För första gången sedan covidpandemin möts EU-kommissionen, medlemsstater, industrin och miljöorganisationer på EU-kommissionens Joint Research Center, där IPPC-byrån ligger, i Sevilla. En veckas kick-off med förhandlingar om vilken sorts produktion av oorganiska kemikalier som ska ingå i miljölagstiftningen för produktion och vilka de viktigaste miljöaspekterna är. Jernkontorets Eva Blixt är på plats och leder den europeiska ståldelegationen från Eurofers sida.

Arbetet med revideringen av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) pågår för fullt, men samtidigt fortsätter det kontinuerliga arbetet med att revidera de tekniska dokument (BREF) som beskriver bästa tillgängliga teknik och utsläppsnivåer som ska klaras i verksamhetstillstånden. Denna vecka är det kick-off möte för BREF om oorganiska kemikalier. Det är en BREF som rör många olika sektorer och en rad olika branschorganisationer är på plats. Delegationen för europeiska stålindustrin, Eurofer, leds av Eva Blixt på Jernkontoret.

– Man kan undra varför stålindustrin engagerar sig i en kemikalie-BREF, men vår industri tillverkar kemikalier i form av svavelsyra som en biprodukt från koksverket i Oxelösund och Rönnskärsverket i Skellefteå. Men mer viktigt är väte som också är en oorganisk kemikalie. Vilken sorts vätgasproduktion som ska regleras i denna BREF kommer bli en huvudfråga som berör samtliga Sveriges stålverk som planerar egen vätgastillverkning framöver, säger Eva Blixt rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Jernkontoret har deltagit i en rad olika BREF:ar under åren och arbetet har ständigt utvecklats. Allt fler parametrar kommer med i de bindande kravdokumenten (BATC) och i Kommissionens förslag inför mötet i Sevilla inkluderas en rad nya parametrar såsom växthusgaser, innovationer, cirkulär ekonomi och industriell symbios. När det gäller vätgas föreslår Kommissionen att endast vätgasproduktion direkt kopplad till ammoniakproduktion ska ingå.

– Eftersom IED är under revidering och denna BREF hanteras inom IED 1.0 är det superviktigt att vi inte inkluderar sådant som kan komma under IED 2.0. Det blir en av mina viktigaste uppgifter under veckan. Eftersom tekniker för vätgasproduktion utvecklas snabbt är förslaget en workshop för beskrivningar i ett avsnitt i BREF men utan bindande BAT-slutsatser. Detta då mycket data ännu saknas, avslutar Eva Blixt.

Om mötet i Sevilla

Mötet börjar den 24 oktober och avslutas fredag kväll 28 oktober. Det är ett hybridmöte och cirka 70 personer deltar på plats och övriga deltar via uppkoppling. Det är totalt 16 medlemsstater som deltar, 9 branschorganisationer och 11 personer från EU-kommissionen.

Summering av EU:s industriutsläppsdirektiv (IED)

Industriutsläppsdirektivet utgör företagens verksamhetstillstånd från EU och reglerar idag cirka 50 000 anläggningar, varav cirka 1 100 i Sverige. Stora industrier behöver ha ett tillstånd för sin verksamhet och i dessa tillstånd anges villkor för utsläpp till luft och vatten samt hantering av resurser och avfall. I april 2022 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ny utformning av IED i ett lagförslag till Europarådet och Europaparlamentet. I juni skickade Jernkontoret in sitt remissvar till miljödepartementet i vilket Jernkontoret är mycket kritiska till lagförslaget och lämnar konkreta ändringsförslag och en påminnelse om de stora risker som Jernkontoret identifierade med processen redan våren 2021.

Läs gärna mer om Jernkontorets intensiva arbete för att säkra ett teknikneutralt och effektivt IED: