Kompetensförsörjning

Den svenska järn- och stålindustrins framgångar bygger på förmågan att kunna attrahera, anställa, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare. För att svenska företag ska kunna fortsätta utvecklas krävs nya idéer och förmåga att tillämpa den senaste tekniken. Tillgång till rätt kompetens hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän är avgörande för klimatomställningen, för industrin och för Sverige. Staten behöver verka för ett fungerande utbildningssystem med ett relevant utbildningsutbud som matchar näringslivets behov så att unga människors investeringar i utbildning kan ge en bra avkastning.

De nya teknikkliven, klimatsatsningar och elektrifiering kräver fler nyutbildade medarbetare med aktuella och stärkta kompetenser. Eftersom utvecklingen går i rasande fart och den internationella konkurrensen är hård måste medarbetarnas kompetens ligga i absolut framkant.

Redan idag upplever tre av fyra svenska företag att kompetensbristen hindrar tillväxten. Som en följd av denna kompetensbrist har företagen inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat och därför gått miste om potentiella affärer.

En stor del av arbetet med att attrahera medarbetare ligger naturligtvis på svensk järn- och stålindustri, där vi behöver bli bättre på att berätta om alla möjligheter som finns hos våra många gånger globalt ledande företag. Men det krävs politiska reformer för att de som lämnar en utbildning ska besitta rätt kompetens för arbetslivet. I Sverige finns många lediga tjänster som saknar kvalificerade sökande samtidigt som många unga har svårt att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. Denna dåliga matchning måste rättas till.

Våra uppmaningar till politiken:

  • Låt arbetsmarknadsetablering utgöra en viktig komponent i fördelningen av utbildningsanslag till akademin.
  • Tillse att ersättningen för varje utbildningsplats och -prestation motsvarar kostnaderna på ett sådant sätt att kvaliteten kan säkerställas och ekonomisk neutralitet mellan olika utbildningsprogram uppnås.
  • Säkerställ att det regionala gymnasiala utbudet matchar både näringslivets behov och elevernas önskemål.
  • Tillgängliggör yrkesvux för alla vuxna. Anpassa utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov och gör yrkesvux tillgängligt både för yrkesväxlare och för dem som saknar gymnasial utbildning.
  • Säkerställ långsiktig finansiering för att tillgängliggöra och utveckla digitala flexibla kurser och utbildningar för samtliga utbildningsnivåer. Låt det positiva arbetet som påbörjats under coronapandemin fortsätta.

Läs mer om våra uppmaningar till politiken:

Klok industripolitik = god klimatpolitik

Tillståndsprocesser

Elförsörjning

Sverige i EU