Med för många nya pålagor riskeras effektiviteten i ett av EU:s viktigaste direktiv

Jernkontoret har lämnat synpunkter på EU-kommissionens öppna konsultation om industriutsläppsdirektivet (IED) och på den mer omfattande konsultationen, Targeted Stakeholder Survey (TSS). Jernkontoret anser att det finns stora risker med att göra direktivet alltför omfattande och med många nya pålagor riskeras effektiviteten i både IED och annan lagstiftning.

Anläggning för rökgasrening. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Jernkontoret har lämnat synpunkter på EU-kommissionens två  konsultationer om revidering av industriutsläppsdirektivet (IED).

Jernkontoret ser stora risker med att göra om IED till en "paraplylagstiftning" för nästan allt, exempelvis nya sektorer och utsläpp, produkter, värdekedjor samt andra direktiv. Med liggande förslag kan direktivets hittills påvisade stora effekter, med minskade utsläpp till luft och vatten, bli lägre. Jernkontoret står givetvis bakom EU-kommissionens gröna giv (The Green Deal). Samtidigt måste vi påminna om att den gröna given också är en agenda för hållbar tillväxt och att IED inte får komplicera processen för ett förnyat verksamhetstillstånd.

I den första av EU-kommissionens två konsultationer (Open Public Consultation, OPC) besvaras frågor om bland annat direktivets omfattning, tillämpning, om det är tillräckligt i kombination med annan lagstiftning – eller om till exempel utsläpp av växthusgaser, mellanstora förbränningsanläggningar, deponier och kemikalier också bör ingå i direktivet, trots att dessa redan är reglerade. Kommissionen vill utöka IED till att även omfatta flera nya sektorer, såsom kallvalsning, tråddragning och gruva. Jernkontoret anser att det är viktigt att direktivets nuvarande omfattning och syfte bevaras och ser inte att ett bredare IED skulle innebära stora förbättringar för miljön.

Det är inte IED som i första hand driver på utvecklingen av nya innovationer för fossilfri produktion eller den cirkulära ekonomin. Med krav på bindande villkor för konsumtion av till exempel energi, vatten och råmaterial riskerar istället utvecklingen av nya specialiserade och avancerade stål att avstanna. För helt nya innovationer av processteknik kan Sevillaprocessen bedöma dessa tekniker, sektor för sektor. Medan bindande värden för dessa tekniker snarare innebär att vi tvingas gissa om framtiden, samtidigt som definitionen av bästa tillgängliga teknik (BAT) urholkas.

Inskickade dokument

Första konsultationen 2021-03-22:

Remissvar på EU-kommissionens Open public consultation om industriutsläppsdirektivet, Jernkontorets diarienummer 114/20  

Position paper: Key messages for the revision of the Industrial Emissions Directive  

Andra konsultationen, 2021-04-02:

Frågorna om Industriutsläppsdirektivets omfattning och syfte är mer uttalade i den andra och mer omfattande av EU-kommissionens konsultationer, Targeted Stakeholder Survey, TSS.

Remissvar på EU-kommissionens konsultation ”Targeted Stakeholder Survey” (TSS), Jernkontorets diarienummer 05/21

Position paper: EUROFER extended key messages for the revision of the Industrial Emissions Directive, TSS

 Relaterad sida:
Industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser för stålindustrin