Samordnad forskning ska bidra till att klimatfärdplanen blir verklighet

Samforsk klimat är ett nytt initiativ från svensk järn- och stålindustri med stöd av Vinnova. Arbetet ska understödja industrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan samt samordna branschens och omgivande aktörers forskningsinsatser. Samforsk klimat ska kartlägga pågående forskning, identifiera forskningsbehov, initiera och stödja forsknings­ och utvecklingsprojekt samt följa och sprida resultat.

Samforsk klimat kartlägger och samordnar forskninginsatser som genomförs inom ramen för stålindustrins klimatfärdplan.

Genom sina långtgående åtaganden för ökad hållbarhet har svensk järn- och stålindustri hamnat i fokus för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Bland annat har industrin tagit fram en klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige som ska leda till eliminerade utsläpp av fossil koldioxid och bidra till ett fossilfritt samhälle år 2045.

Med klimatfärdplanen vill järn- och stålindustrin visa och lyfta de hinder och möjliga lösningar som kan leda till en fossilfri och konkurrenskraftig bransch, men också vilket betydande samarbete som krävs mellan företagen och politiken för att det ska lyckas. Klimatfärdplanen identifierar en rad behov gällande forskning, innovation och utveckling. Dessa behov behöver mötas för att branschens mål ska kunna nås. Arbetet med sådana insatser har redan påbörjats, men effekten kan förstärkas och accelereras genom samarbete och samordning.

Målet för Samforsk klimat är att samordna, berätta om och stärka de insatser som genomförs inom ramen för stålindustrins klimatfärdplan. Det ska ske genom en kartläggning av pågående forskning och utveckling inom och utom järn- och stålindustrin, genom att initiera nya aktiviteter och stödja projekt samt att följa upp aktiviteternas utfall.

– Vi vill framförallt stötta viktiga projekt som förverkligar klimatfärdplanen. Genom kartläggningen får vi också en överblick av vad som pågår och kan identifiera om det saknas nödvändiga forsknings- eller utvecklingsprojekt, säger Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och en av initiativtagarna till Samforsk klimat-arbetet.

Samforsk klimat kartlägger pågående FoU, identifierar forskningsbehov, initierar och stödjer forskningsprojekt samt följer och sprider resultat.

Samforsk klimat syftar bland annat till att…

  • stötta järn- och stålindustris ambition att genomföra sin klimatfärdplan. 
  • visa vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs för att möta klimatfärdplanen.
  • bidra till att forskningsresultaten tillvaratas och används så att branschen succesivt närmar sig målet.
  • samla behovsägare, teknikföretag och forskare som vill och kan bidra till klimatfärdplanen.
  • redogöra för forskningsbehov baserat på branschens strategier.
  • lyfta fram, förstärka och skapa helhet utifrån relevant forskning som redan görs inom stålindustri, forskningsinstitut och akademi.
  • initiera och stödja nya projektförslag.
  • förmedla bransch- och spetskunskap som stöd till externa projektägare.
  • sätta stämpeln stålindustrins klimatfärdplan på relevanta FoU-projekt.


Samforsk klimat är ett samarbete mellan järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, medlemmar av Jernkontorets teknikområden och den nya organisationen Sustainable Steel Region.
Initiativet har stöd av Vinnova.

Webbplats: www.samforskklimat.se

samforsk-klimat-logo.jpg