Jernkontoret tar upp kampen för ett reviderat IED som främjar omställning

Mellan åren 2020 och 2023 revideras EU:s Industriutsläppsdirektiv, IED. Direktivet syftar till att minska industrins påverkan på människa och miljö och den pågående revideringen ska göra IED kompatibelt med övrig politik på angränsande områden. Framtagna förslag inom revideringen riskerar dock att hindra den viktiga och nödvändiga omställningen till en hållbar industri. I en ny fallstudie visar Jernkontoret på vilka konsekvenser förändringsförslagen kan få för svensk järn- och stålindustri.

– Det är bättre att förekomma än att förekommas. Just nu arbetar järn- och stålindustrin intensivt för att informera och förklara vad IED (Industriutsläppsdirektivet) är, nämligen "EU:s Miljöbalk för verksamhetstillstånd”. Men också vad det håller på att bli. Kommissionen vill hjälpa men riskerar att stjälpa transformationen av industrin genom långtgående och bindande krav på bland annat teknik, materialval och energianvändning, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret, tillika en av få svenska experter på IED.

Under åren 2020–2023 revideras IED, som en del av Den europeiska gröna given i syfte att ta med fler sektorer och göra direktivet kompatibelt med övrig politik för klimat, energi och cirkulär ekonomi. Revideringen av IED blir oerhört komplex efter att EU-kommissionen lanserat fler än 180 olika förslag på förändringar i sina konsultationer.

– IED är idag ett välfungerande direktiv som levererat stor miljönytta i EU. Vår bransch ligger i yttersta framkant i att ta fram innovationer för den nödvändiga omställningen, ett arbete som behöver understödjas av bland annat effektiva tillståndsprocesser. I den fallstudie som publiceras idag bryter vi ner utvalda förslag och beskriver konkreta konsekvenser för svensk järn- och stålindustri samt föreslår vad som kan göras för att underlätta. Vi vill hjälpa svenska beslutsfattare att fatta informerade beslut– och svara på deras frågor, säger Eva Blixt.

Jernkontoret bjuder in till diskussion med beslutsfattare som får IED på sitt bord inom kort

Eva Blixt, som leder arbetet med IED på Jernkontoret, representerar dessutom europeisk stålindustri, Eurofer, i några av fokusgrupperna i EU-kommissionens arbete med revideringen samt företräder all industri, som representant för Business Europe, generellt för IED.

– Det här arbetet intensifieras nu. Från Jernkontoret kommer vi bland annat att bjuda in till diskussion om hur Sverige bidrar till ett IED som främjar omställning och konkurrenskraft. Publiceringen av vår fallstudie är bara startskottet, säger Eva Blixt.

– Jag ser fram emot att Regeringskansliet så snart som möjligt samlar en bred referensgrupp med flera olika departement som kan samverka med industrin. Viktiga frågor som principen om teknikneutralitet måste värnas. Vi får inte heller riskera IED:s framgångar på miljöområdet genom att inkludera alltför många detaljer i tillståndet, särskilt inte sådant som redan är reglerat i annan lagstiftning, fortsätter Eva Blixt.

Följ Jernkontorets arbete för ett IED som möjliggör både omställning och konkurrenskraft – kontakta oss gärna med dina frågor och förslag.

Fallstudie från svensk järn- och stålindustri "Revidering av industriutsläppsdirektivet (IED) – Risker och möjligheter"

Jernkontoret har tagit fram en fallstudie som lyfter konkreta konsekvenser av de förändringsförslag som EU-kommissionen lagt fram. Ta del av rapporten: "Revidering av industriutsläppsdirektivet (IED) – Risker och möjligheter".

D885.jpg

Även på Europanivå kommer en fallstudie om stål att tas fram inom ramen för IED-revideringen. Bakgrunden är bland annat stålsektorns avgörande roll för omställningen och för att uppnå klimatmål och arbete i Den europeiska gröna given.

Läs mer om Jernkontorets arbete för ett välfungerande IED