Fullt fokus på vatten i årets Green Week

Den 29:e och 30:e maj samlas experter och intressenter från hela Europa i Bryssel för att diskutera hur EU kan bli mer motståndskraftigt i tider av akut vattenkris. Evenemanget är en del av EU Green Week och årets tema är vattenresiliens och vad som krävs för att säkerställa en hållbar och rättvis vattenförsörjning för framtiden.

Mycket fokus ligger i år på en stor kampanj för att medvetandegöra vattnes värde #WaterWiseEU som visas på den inledande presentationen under EU Green Week 2024. Bland deltagarna i publiken sitter Jernkontorets rådgivare i miljöfrågor. Foto: Sophie Carler.

Vatten är avgörande för alla mänskliga aktiviteter – hela tiden, överallt, i rätt kvalitet och tillräcklig mängd. Alla sektorer och industrier, från energiproduktion, folkhälsa och inlandsnavigation till jordbruk och produktionsindustrier, är beroende av vatten. Så är också alla de ekosystem som människor är helt beroende av, för ett hälsosamt och välmående liv samt en stabil industriell ekonomisk bas. 

Idag är pressen på vattenresurser enormt, som följd av rubbad balans i ekosystemen och klimatet vilket lett till att den globala vattencykeln är i obalans.

Trots att Sverige är rikt på sötvatten, blir torka och översvämningar samt en snabbare temperaturökning än övriga Europa. Detta understryker behovet av ökad motståndskraft och beredskap på både nationell och lokal nivå inom hela EU.

För att EU ska kunna hantera dessa utmaningar krävs en omfattande strategi. I öppningssessionen av Green Week 2024 kommer talare att dela sina perspektiv och reflektera över hur man kan säkerställa att en växande diskussion om vatten leder till effektiva åtgärder och en systematisk förändring i vårt tillvägagångssätt till vatten – från att reagera i krisläge till att proaktivt hantera risker i ett vattentåligt Europa. Några av frågorna på agendan är:

  • Hur man främjar en vattensmart ekonomi inom EU
  • Att ta itu med utmaningarna med att återställa och skydda den störda vattencykeln
  • Säkerställa allmän tillgång till rent vatten
  • Förbättra internationellt vattensamarbete

Årets evenemang invigdes med ett konstnummer med artister innan samtal om diskussionsämnena på agendan tog fart. Foto: Sophie Carler. 

Inför EU Green Week har Jernkontorets expert i miljöfrågor, Sophie Carler, tillsammans med Svenskt Näringsliv och andra stora svenska vattenintressenter arbetat med att ta fram positionspapper/papper ”Towards a Water Resilient Europe”. Pappret stöds av företag från olika industrier och näringsgrenar, energibolag, vattenleverantörer och jordbruk som alla delar vattenresurser och ser ett samarbete och en europeisk vattenstrategi som nödvändig för våra ekosystem, vår ekonomi och vårt samhälle.

Foto: Sophie Carler. 

På plats i Bryssel deltar Sophie för att ta papprets innehåll vidare till beslutsfattare, diskutera hur Green Week kan peka ut riktlinjer för stålindustrin när det gäller vattenhantering i framtiden, och lära sig av andra.

Kan du berätta om ditt deltagande på EU Green Week och varför det är viktigt, särskilt med tanke på årets fokus på vattenrelaterade kriser?

– Med tanke på den planetära kris vi genomgår (klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald har årets upplaga av Green Week fullt fokus på vatten under temat Towards a water resilient Europe . Evenemanget samlar relevanta aktörer för att diskutera lösningar framåt. Stålindustrin är en viktig del av samhället och är å ena sidan helt beroende av vatten för att producera stål, å andra sidan en del av lösningen för att nå en hållbar vattenhantering givet de stora mängder vatten som stålproduktion kräver. Här har våra företag sedan länge recirkulerat merparten av det vatten som tas ut från i huvudsak ytvatten, och mesta delen av det vattnet används som kylmedel utan att komma i kontakt med stålet. idag implementeras dessutom naturbaserade lösningar för att exempelvis rena vattnet, leda om vatten, förebygga översvämningar, hantera dagvatten, med mera. Vår industri kan på så sätt bidra till att återställa vattenbalanser och dessutom sprida de goda exemplen.

Sophie tillägger med att säga:

– Det är också viktigt att delta för att öka förståelsen kring Europas olika förutsättningar vad gäller vatten, Sverige har t ex relativt gott om vatten jämfört med många andra EU länder.

Hur tror du att EU Green Week kan påverka framtida riktlinjer och policies för industrin när det gäller vattenhantering?

– Green Week är en del av de samtal som tagit fart i Europa kring hur vi kan nå en mera hållbar vattenhantering, samt hur vi bättre kan ta tillvara denna värdefulla och helt, kritiska, ekosystemtjänst. I det samtalet ingår också att analysera behov av policies, komplettera eller modernisera lagstiftning . I nuläget finns vattendirektivet som omfattar alla vattenförekomster inom EU, sedan finns olika sektorers lagstiftning som till exempel IED (Industry Emissions Directive) som reglerar industriverksamheters vattenanvändning.

Finns det några pågående samarbeten mellan vår organisation och andra aktörer inom EU för att adressera vattenkriser?

– Vi har samarbetat i olika vattenfrågor under åren, mellan industri, jordbruk, vattentjänster, och energisektorn, och inför Green Week satsningen så har vi enats kring fem principer för ett vattenresilient Europa.

Läs även om:

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Vatten − livsnödvändigt, även för stålindustrin 

Boksläpp: ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald”