Ministerrådet riskerar förhindra innovation i det reviderade Industriutsläppsdirektivet (IED)

Igår avslutade ministerrådet sina förhandlingar om ett reviderat Industriutsläppsdirektiv. 

Foto: Pia Nordlander.

– Vi uppskattar den svenska positionen om vikten av flexibel resursanvändning men beklagar att andra medlemsstater inte delar vår uppfattning. Förslaget riskerar att förhindra innovation och bromsa den gröna omställningen, säger Jernkontoret, IKEM – Innovation- och kemiindustrierna, Skogsindustrierna och Svemin i ett gemensamt uttalande.

De fyra branschorganisationerna har tillsammans snabbt analyserat förslaget från ministerrådet, och är oroade över att det reviderade Industriutsläppsdirektivet kan komma att leda till en detaljstyrning som hämmar den viktiga omställningen. De skriver:

”Vi ser att det bindande kravet på resursanvändning är oförändrat men att möjlighet till undantag har införts.

Vi är starkt oroade över att dessa krav kommer minska flexibilitet och hämma innovation. Vi anser att bindande krav på resurser kommer försvåra den gröna omställningen eftersom många produkter som är mer hållbara med högre kvalitet kräver mer resurser. Förslaget kommer vara kontraproduktivt genom att gynna endast enklare processer och produkter – men inte den avancerade produktion som sker i exempelvis Sverige.

Det är omöjligt för en installation att ha ”lägsta möjliga utsläpp” på alla parametrar. Hänsyn måste tas till vad som är mest miljöeffektivt för varje unik installation och plats. Förslaget riskerar att innebära att alla beslut som måste tas för att få ett högre värde än ”lägsta möjliga utsläpp” leder till en omfattande domstolsprocess. Detta riskerar de effektiva tillståndsprocesser som krävs för att klara den gröna omställningen.

Den detaljerade kravnivån som det reviderade direktivet innebär, riskerar att hindra investeringar och samtidigt kraftigt komplicera de svenska tillståndsprocesserna.

För att klara EU:s klimatmål, öka resurseffektivitet och bidra till cirkulär ekonomi behöver företagen ha rådighet över optimering av sin resursanvändning och bidra till bästa möjliga miljönytta i samhället.

Det är klokt att rådande rättsliga principer följs, så att förslaget om att introducera omvänd bevisbörda stryks. På samma sätt välkomnar vi förslaget om detaljerade övergångsregler angående när olika BAT-slutsatser träder i kraft, som Sverige har tagit fram.

Vi kommer behöva fortsätta arbeta aktivt för en fungerande tillståndsgivning i EU och Sverige”.

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor, Jernkontoret
Rebecca Wennerberg, miljöjurist, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Helena Sjögren, ansvarig för miljöfrågor, Skogsindustrierna
Kristina Branteryd, miljöansvarig Svemin

---
Detta är Industriutsläppsdirektivet, IED:

IED ska reglera industrins utsläpp men föreslås nu vidgas till att även inkludera resursanvändning, cirkulär ekonomi och innovationer. Målet är att minska industrins påverkan på människors hälsa och miljön. Detta ska bland annat ske genom en integrerad tillståndsprövning där utgångspunkten är att bästa tillgängliga teknik ska tillämpas.

IED är ett så kallat minimidirektiv. Det innebär att medlemsländerna har rätt att behålla eller införa strängare, men inte mildare, krav än de som följer av direktivet. I Europa kommer närmare 50 000 anläggningar beröras av den nya lagen, i Sverige cirka 1 200 anläggningar.

Läs mer om IED och Jernkontorets arbete:

Intervju med Eva Blixt, Jernkontoret, i Altinget 15 mars 2023

IED närmar sig mållinjen – Eva Blixt, Jernkontoret, förklarar

Industriutsläppsdirektiv och BAT-slutsatser för stålindustrin