Björneborg Steel balanserar elnätet med sina ugnar

Oförutsägbara, höga och volatila elpriser gör det svårt för Björneborg Steel att bedriva sin verksamhet. Som stor elanvändare har företaget anpassat produktionen till situationen i möjligaste mån. För att bidra till att försöka stabilisera nätet levererar Björneborg Steel stöd- och balanstjänster till Svenska kraftnät och har planer på att investera i solceller och batterilagring.

Peder Thunander, ansvarig för försörjningskedjan på Björneborg Steel berättar för Tidningen näringslivet om företagets satsningar på att bidra till ett stabilare elnät och säkerställa tillgången till fossilfri el. (Bilden är en skärmdump från tn.se)

Björneborg Steel är en skrotbaserad ståltillverkare. Företaget tillverkar smidda specialprodukter på 5 till 50 tons vikt som till exempel propelleraxlar till större fartyg, rotoraxlar till generatorer och stora elmotorer samt valsar till pappersmaskiner. Produktionsanläggningen i Björneborg, i närheten av Kristinehamn, tillhör elområde 3.

Stålsmältningen, smidet och bearbetningen av de tunga produkterna gör Björneborg Steel till en mycket stor elanvändare, de använder årligen cirka 35 GWh el.

I en exklusiv intervju i Tidningen näringslivet berättar Peder Thunander, som är ansvarig för försörjningskedjan på stålföretaget Björneborg Steel, om svårigheterna med de oförutsägbara, höga och volatila elpriserna:

– Så som det har utvecklats är det en katastrof för oss och det är framför allt de stora prisvariationerna som är svåra. Att kunna dra nytta av ett lågt elpris är så klart bra, men det är ännu viktigare med förutsägbarhet. Det vi verkligen inte vill ha är energi som varierar 10, 20 eller till och med 100 gånger i pris beroende på vilken tid på dygnet vi använder elen.

För att klara av prisvariationerna har företaget försökt anpassa produktionen, till exempel genom att producera mer på kvällar och nättar när elpriserna är lägre.

Björneborg Steel också valt allt leverera olika stöd- och balanstjänster till Svenska kraftnät. För att vara med och balansera frekvensen i elsystemet använder Björneborg Steel sina stora ugnar som ”batterier”, berättar Peder Thunander.

Det innebär att Björneborg Steel kan nyttja trögheten i värmningsenergin till att stabilisera nätfrekvensen åt Svenska kraftnät genom att under ett antal sekunder avstå från effektuttag. På så sätt kan man utnyttja de långa värmningscyklerna och storleken på produkterna så att de påverkas minimalt av de korta nedstängningarna på elugnarna.

– Vi hjälper till med de två kortaste stödtjänsterna (FFR och FCR) som ska ske blixtsnabbt när nätet behöver stabiliseras snabbt. När Svenska kraftnät behöver stabilisera nätfrekvensen kan vi reglera ned effekten i våra ugnar och låta dem gå på den redan lagrade värmen. Men vår gräns är att nedregleringarna inte får påverka produkterna negativt och temperaturen i ugnarna får därför inte variera mer än två grader upp eller ned, berättar Peder Thunander.

Peder Thunander berättar också att Björneborg Steel har planer på att investera i solceller och batterilagring för att bidra till ett stabilare elnät och säkerställa företagets tillgång till fossilfri el.

– Att i ökad omfattning möjliggöra för industrin att av egen vilja vara aktiv på marknaderna för olika flexibilitetstjänster är en viktig pusselbit när vi bygger upp ett effektivt elsystem. Det är en bra möjlighet för företagen att få betalt för att leverera tjänster till elsystemet när det är möjligt utifrån de specifika förutsättningar man har i sina processer. Att se exempel som det här är mycket glädjande eftersom vi då kan lära oss ännu mer om  vad som är möjligt och vad som behöver förbättras för att fler ska kunna bli del av marknaden för den här typen av flexibilitetstjänster, säger Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

I Tidningen näringslivets artikel kan du läsa mer om Björneborg Steels energiinvesteringar och om hur Svenska kraftnäts balans- och stödtjänster fungerar.

Läs hela artikeln på Tidningen näringslivet (tn.se)

 

Relaterad information:

Stålindustrins klimatfärdplan, för en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige

Elförsörjning är en av Jernkontorets prioriterade frågor. 
Här kan du läsa mer om vad vi tycker.