Jernkontoret fortsatt mycket kritiska i remissvar om IED

Under det senaste året har Jernkontoret arbetat för att aktivera svenska politiker i revideringen av IED (Industriutsläppsdirektivet). Redan idag skickades Jernkontorets formella remissvar in till miljödepartementet, trots att remisstiden går ut först den 15 augusti. I remissvaret finns konkreta ändringsförslag och en påminnelse om de stora risker som Jernkontoret identifierade med processen redan våren 2021.

IED utgör företagens verksamhetstillstånd från EU

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar idag cirka 50 000 anläggningar, varav cirka 1 100 i Sverige. Stora industrier behöver ha ett tillstånd för sin verksamhet och i dessa tillstånd anges villkor för utsläpp till luft och vatten, och hantering av resurser och avfall.

I april 2022 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ny utformning av IED i ett lagförslag till Europarådet och Europaparlamentet.

Jernkontoret delar inte EU-kommissionens slutsats att förslaget (IED 2.0) kommer att öka effektiviteten, stödjer innovation eller förbättra resursanvändningen.

– Remisstiden går ut först 15 augusti men förhandlingarna har redan startat under det franska ordförandeskapet. Det är därför helt avgörande att regeringen tidigt får inspel från olika aktörer i Sverige för att bygga en robust ståndpunkt med smarta instruktioner, säger Eva Blixt, forskningschef och rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret och den som håller ihop industrins arbete med IED och fortsätter:

– Vi har sammanställt nästan hundra ändringsförslag, strykningar och motiveringar som visar hur stora problemen är med EU-kommissionens förslag Jag vet att det är mindre vanligt att föreslå direkta strykningar, ofta kommer vi med så kallade amendments, men i det här fallet kommer inte det att räcka. Detaljrikedomen parat med mycket mindre flexibilitet kan allvarligt skada svensk järn- och stålindustris fortsatta produkt- och processutveckling.

EU-kommissionens förslag till reviderat IED skulle skapa ett "all-inclusive"-direktiv med allvarliga konsekvenser för samtliga stålföretag i Sverige. Jernkontoret anser att det bästa alternativet nu är att avvakta förändringar till dess att pågående, IED-relaterade så kallade "Green deal-dokument" är klara och därefter i IED endast inkludera sådant som inte har reglerats i annan lagstiftning.

Jernkontoret ifrågasätter också regeringens slutsatser i sin faktapromemoria till riksdagen där det står att förslaget är regelförenklande och bidrar till snabbare tillståndsprocesser.

– Vi anser tvärt om att förslagets detaljrikedom kommer att minska effektiviteten både i Sevillaprocessen och tillståndsprövningen. Dessutom kan den nuvarande implementeringen genom en förordning inte kvarstå när de strängaste gränsvärdena ska gälla. Vi befarar också att prövningssystemet kommer att bli överbelastat av dispensärenden för de många värden som kommer att behöva prövas, säger Eva Blixt.

Om revideringen ändå genomförs måste Sveriges regering verka för att en rad stora justeringar sker, bland annat:

  • Inkludera bara det som inte regleras på annat sätt. IED är inte det mest lämpliga verktyget för innovation, klimat, cirkulär ekonomi eller kemikalier. Det som redan ingår i BREF/BAT-slutsatser, såsom ny teknik eller krav på miljöledningssystem, behöver inte regleras i direktivet. Transformationsplaner finns med i direktivet om tillbörlig aktsamhet och deponier bör fortsatt hanteras i deponeringsdirektivet.
  • Ändra att utgångskravet för utsläppsgränsvärden alltid är det strängaste värdet i intervallet för bästa tillgängliga teknik. Detta värde är ett utsläppsvärde man når i en anläggning, för en delprocess, med just denna teknik. Kravet gör att teknikneutralitet inte längre gäller. I kombination med bindande gränsvärden för resursanvändning kan miljönyttan också ifrågasättas. Det finns ett tydligt samband mellan till exempel NOx och energi och det är alltid en avvägning vad som är bäst för miljön i sin helhet.
  • Stryk kravet på bindande gränsvärden för resursanvändning av material, vatten och energi eftersom indikativa krav redan finns i BATC. Med bindande gränsvärden på resursanvändning riskeras innovationer och produkt- och processutveckling av avancerade produkter. Om det inte stryks måste dispensmöjligheter införas.

Hela listan med förslag finns i Jernkontorets remissvar till miljödepartementet (2022-06-28)

IED-seminarium i Almedalen

IED-frågan kommer naturligtvis att lyftas under den politiska Almedalsveckan. Med Green Deal, Europas gröna giv, vill EU ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Men bidrar det reviderade Industriutsläppsdirektivet till det? Under seminariet diskuterar vi vad IED är, vad utmaningarna inom industrin är och hur detta kan påverka miljötillståndsprocesser, miljönyttan och industrin framåt. Rätt utformat kan IED bidra till den gröna given utan att det försämrar Europas konkurrenskraft, men hur når vi dit?

Medverkar gör bland andra Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Eva Blixt, forskningschef på Jernkontoret, Markus Selin, riksdagsledamot (S) och Magnus Ek, riksdagsledamot (C). Läs mer och delta gärna

 

Läs gärna mer om vad IED är och om Jernkontorets intensiva arbete under det senaste året och som syftat till att säkra ett teknikneutralt och effektivt IED: