Industrin i nödrop till regeringen om EU-kommissionens förslag till industriutsläppsdirektiv

En månad har gått sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt europeiskt industriutsläppsdirektiv (IED). Förslaget väckte stor oro då det riskerar hämma svensk industris hållbara omställning. När förslaget nu börjar diskuteras inom EU riktar sig Jernkontoret, med fem andra svenska branschorganisationer och Svenskt Näringsliv, direkt till berörda ministrar för att lyfta vikten av att regeringen tillsätter en referensgrupp som kan bidra till att Sverige snabbt agerar i frågan.

Tillsammans med andra organisationer riktar sig Jernkontoret nu direkt till tre ministrar i Regeringskansliet i ett brev för att lyfta vikten av att Sverige agerar när IED diskuteras i Bryssel.

Den 5 april presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett nytt europeiskt industriutsläppsdirektiv (IED). Förslaget väckte stark oro från bland annat järn- och stålindustrin, då det allvarligt riskerar att begränsa företagens möjlighet att skapa tillväxt, konkurrenskraft och inte minst förutsättningar för att fortsätta ställa om till en mer hållbar produktion.

Läs också: Jernkontorets kommentar när förslaget presenterades.

Jernkontoret har sedan förslaget presenterades efterfrågat en effektiv hantering av förslaget från Regeringskansliets sida, för att säkerställa att Sverige kan vara tidigt ute i att påverka förslaget för att främja Sveriges hållbara omställning och konkurrenskraft. Även om förslaget skickats på remiss har Regeringskansliet fortfarande inte visat några tecken på att vilja föra en dialog med berörda parter eller att tillsätta en referensgrupp.

När IED nu börjar diskuteras inom både råd och parlament i EU, där Sverige deltar på olika sätt, har det blivit akut att Sverige tar position. Tillsammans med fem andra berörda branschorganisationer och Svenskt Näringsliv riktar sig nu Jernkontoret direkt till Miljö-, Närings- och Landsbygdsministrarna i ett brev för att lyfta vikten av att Sverige agerar i IED-frågan.

– Det är ett synnerligen ovanligt verktyg för mig att använda. Att säga nej till något på detta sätt har jag inte gjort på mina 14 år på Jernkontoret. Men i detta fall är förslaget från EU-kommissionen alltför långtgående, alltför djupt och alltför detaljerat samtidigt som nästan all flexibilitet tas bort. Det är också överlappande med annan lagstiftning inom Green Deal, säger Eva Blixt, miljörådgivare på Jernkontoret och en av få svenska experter på IED.

– Vi förstår det kan vara svårt att säga nej till att inleda förhandlingar i ett så viktigt direktiv för miljö och hälsa, men det är också viktigt att det fortsatt går att bedriva verksamhet i Sverige och Europa. Vi hoppas på att Sverige kan framföra vilka konsekvenser det samlade IED-förslaget ger och be om att vi avvaktar med detta direktiv tills de andra filerna som är direktkopplande till IED är klara, såsom ETS; Fit for 55, cirkulär ekonomi och kemikaliepaketet, fortsätter Eva Blixt.

Läs hela brevet nedan, som signerades av Jernkontoret, IKEM - Innovations-och kemiindustrierna, LRF - Lantbrukarnas Riksförbund, Gjuteriföreningen, Svemin, Skogsindustrierna och Svenskt Näringsliv:

 

Till Miljö-, Närings- och Landsbygdsministrarna

Nytt industriutsläppsdirektiv (IED) riskerar att bromsa den gröna omställningen och försvåra tillståndsprocesser

Industriutsläppsdirektivet har varit ett effektivt verktyg för att minska utsläppen från industrin. För att industrin ska kunna fortsätta den industriella omvandlingen mot fossilfrihet krävs rättssäkra och smidiga tillståndsprocesser som inte hämmar utveckling. EU-kommissionen presenterade den 5 april sitt förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv och följderna kan bli det motsatta.

Inom näringslivet pågår ett omfattande omställningsarbete och Svenskt Näringsliv, branschorganisationer och LRF står bakom klimatmålen och höga ambitioner på miljöområdet. Vi tycker som EU-kommissionen att det krävs effektiva tillstånds-processer för att klara omställningen. Men den föreslagna revideringen som både breddar och fördjupar direktivet, gör att vi ur ett svenskt perspektiv är starkt oroade att det kommer få motsatt effekt.

Vi anser därför att:

  • Medlemsstaterna i dagsläget bör skjuta upp förhandlingarna tills de övriga ”Gren Deal filerna" med koppling till IED blir klara, såsom, Fitfor55, ETS, kemikalielagstiftning och cirkulär ekonomi. Detta för att minska risken av överlappande och motstående lagstiftning och osäkerheter. Därefter kan Kommissionen justera förslaget och reglera det som kvarstår.

Med det lagda lagförslaget ser vi att konsekvenserna kan bli:

  • Genom att direktivet sammantaget innebär väldigt långtgående reglering kommer den svenska omställningen att bromsas på grund av bl.a. ytterligare ineffektiva tillståndsprocesser, minskad flexibilitet som försvårar lokal miljöanpassning och hämmad innovation på grund av detaljstyrning.

Vi träffas gärna för att berätta mer i detalj vad revideringen kan ha för konsekvenser och vad vi ser för nödvändiga förändringsförslag.”

_______________

Läs gärna mer om vad IED är och om Jernkontorets arbete för ett teknikneutralt och effektivt IED: