Arbetsförmedlingen ska rikta insatser för att säkra kompetens till de gröna industrijobben i norr

I december fattade regeringen beslut om att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att rikta insatser mot industrietableringarna i norra Sverige och på så sätt bidra i arbetet med att säkra kompetensförsörjning till de viktiga verksamheter som arbetar med klimatomställningen. Jernkontoret välkomnar både beslutet och Arbetsförmedlingens kommande insatser.

Den marknadsdrivna omställningen av industrin gör att behovet av arbetskraft och kompetens kraftigt ökar, särskilt i Norr- och Västerbotten. Arbetsförmedlingens nya uppdrag välkomnas av svensk industri.

Den 18 december 2021 fattade regeringen beslut om att Arbetsförmedlingen ska:

  • förstärka arbetet med att kartlägga kompetensbehov i samband med stora företagsetableringar och företagsexpansioner, samt genom att kraftsamla insatserna möta behoven av kompetensförsörjning,
  • vidareutveckla metoder för att sprida information om kompetensförsörjningsbehov både internt inom myndigheten och externt,
  • förstärka arbetet med åtgärder som syftar till att stimulera till geografisk och yrkesmässig rörlighet, och
  • identifiera strategiskt viktiga områden och aktörer för samverkan.

Arbetsförmedlingen ska slutredovisa uppdraget senast den 1 juni 2022, men redan under våren ska myndigheten kunna avrapportera insatser som genomförs.

– Inom järn- och stålindustrin är vi glada över beslutet och på Jernkontoret ser vi fram emot att bli kontaktade av Arbetsförmedlingen för vidare diskussioner. Frågan om kompetensförsörjning till våra företag är en central del i arbetet med klimatomställningen, och lika mycket en nyckel till att vi ska behålla och stärka vår konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Kompetensfärdplanen 2.0

Just nu arbetar Jernkontoret, Svemin och Industriarbetsgivarna med att uppdatera sin kompetensfärdplan för gruv- och stålnationen Sverige, ett arbete som sker med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation.

Den första kompetensfärdplanen lanserades 2019, men sedan dess har ett antal mycket stora industrisatsningar som är kopplade till gruv- och stålindustrins klimatomställning aviserats. Dessa satsningar skapar ett kompetensbehov utan motstycke. Målet är att den uppdaterade komptensfärdplanen ska beskriva de åtaganden och åtgärder som krävs från såväl industrin och politiken som utbildningsväsendet för att möta kompetensbehovet hos både befintliga och nyetablerade verksamheter.

– Människor med rätt kompetens är en strategisk resurs. Att säkra tillgången till kompetens är därför en fråga som järn- och stålindustrin prioriterar mycket högt och som vi hoppas att även politiken nu på allvar prioriterar. Här krävs samlade krafter från industrin, myndigheterna, utbildningsväsendet med flera och arbetet handlar om att väcka intresse från tidig skolålder men också om insatser för fortbildning av redan yrkesverksamma, säger Annika Roos, ny vd på Jernkontoret.

Läs mer om vad som krävs för att säkra kompetensförsörjningen.

Om Arbetsförmedlingens uppdrag

Läs debattartikeln om Arbetsförmedlingens uppdrag, undertecknad av Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S), Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun (S) och Lorentz Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå kommun i Aftonbladet (2021-12-18).

Läs pressmeddelandet från Arbetsmarknadsdepartementet.

MindDig, en ny global rekryteringsportal

I slutet av 2021 lanserades den globala rekryteringsportalen MindDig med syfte att locka arbetskraft till Norr- och Västerbotten. MindDig har utvecklats av entreprenören Markus Gustafsson i nära samarbete med de kompetensbehövande industriföretagen i norra Sverige. Läs mer: MindDig ska locka kompetens till omställningen i norr.