Vätgasstrategin är viktig för svensk järn- och stålindustri

Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi. Jernkontoret och flera av järn- och stålindustrins företag deltar i arbetet för att säkerställa att industrins möjligheter och behov av vätgas finns med i den gemensamma strategin.

2020 blev Ovako och Linde först i världen att med vätgas värma stål inför valsning. Fullskaletestet utfördes i en av gropugnarna vid Ovakos anläggning i Hofors och gav goda resultat. Foto: Pia och Hans Nordlander, Bildn, Jernkontorets bildbank.

Enligt uppdraget från regeringen ska vätgasstrategin och de eventuella åtgärdsförslagen syfta till att underlätta för omställningen till fossilfrihet. Åtgärdsförslagen ska inkludera kostnadsuppskattningar och samhällsekonomiska konsekvenser och baseras på åtgärdernas möjligheter att samhällsekonomiskt effektivt bidra till att uppfylla klimatmålen.

Järn- och stålindustrin har deltagit i både uppstartsmöte och med skriftliga underlag. Målet är att bidra till att industrins perspektiv och behov tillgodoses, eftersom vätgasen spelar en så viktig roll i omställningen till fossilfria processer.

– För järn- och stålindustrin är det en självklarhet att delta aktivt i arbetet. Vi har redan startat vår resa mot fossilfrihet, och vätgasens roll på den resan ökar i betydelse. För oss är det främst inom två användningsområden som den största ökningen i användning av vätgas kommer att ske, som ersättning för kol i reduktionsprocessen och som ersättning för fossila bränslen i värmningsugnar, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Järn- och stålindustrin ser fram emot att vätgasstrategin ska:

  • Stödja och prioritera utvecklingen i industrin och transportsektorn som en viktig del i den svenska klimatpolitiken.
  • Hantera kopplingen till EU-regelverk och då särskilt beskattningen av vätgas och hur energiskattedirektivet påverkar möjligheterna för industrin att driva utvecklingen.
  • Lyfta fram de initiativ som redan finns kring vätgasproduktion- och användning i stålindustrin och hur nyttor kan realiseras genom sektorskoppling på ett kostnadseffektivt sätt.

En vätgasstrategi från Energimyndigheten måste ha en nära koppling till elektrifieringsstrategin som energiminister Anders Ygeman utarbetar i Regeringskansliet.

– Det krävs att de här båda strategierna drar åt samma håll och att de utgår från de förutsättningar som omställningen till ett fossilfritt samhälle och utökade industriella investeringar kräver, säger Pär Hermerén, rådgivare i klimat- och energifrågor på Jernkontoret. Parallellt pågår en omarbetning av flera viktiga regleringar i EU, vilka också måste hanteras samtidigt som vi i Sverige formulerar våra strategier, fortsätter Pär.


Se även:

Jernkontorets kommentar till Ygemans elbesked om en fördubbling och en halvering (2021-03-31) 

Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi till regeringen (2021-01-22)

Jernkontorets inspel till elektrifieringsstrategin (2020-11-12)