Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi till regeringen

Vätgas har stor potential att bidra till klimatomställningen i många branscher och öppnar upp för nya affärs- och exportmöjligheter. Hos järn- och stålindustrin handlar det om satsningar över hela landet. Vid lanseringen av Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi deltog bland andra Anders Regnell, styrelseordförande HYBRIT.

Järn- och stålindustrin välkomnar vätgasstrategin. För att säkerställa de rätta förutsättningarna för att kunna producera fossilfritt järn bygger HYBRIT ett pilotlager för lagring av vätgas i Luleå. Foto: hybritdevelopment.se

Fossilfritt Sverige har tagit fram en vätgasstrategi för att identifiera de frågor och utmaningar som kräver nationell samordning så att olika värdekedjor och sektorer ska kunna accelerera utvecklingen mot att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett trettiotal företag har bidragit i arbetet.

Strategin överlämnades den 21 januari under ett webbinarium, vid vilket bland andra finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), energiminister Anders Ygeman (S) och Andreas Regnell, styrelseordförande för HYBRIT deltog. 

– Jag tror särskilt på förslaget om en snabbutredning av Carbon Contracts for Difference. Den kommer vara viktig i det sista steget att fatta investeringsbeslut. Det är egentligen den biten som saknas i vårt business case, säger Andreas Regnell.

– Lika viktigt vill jag säga är planeringen för (el-) nätet, för mycket av det vi vill göra väldigt fort kräver att tillståndsprocesserna för nätet blir snabbare, mycket snabbare, tillägger Andreas Regnell.

Regeringen välkomnade Fossilfritt Sveriges strategi och lovade att i det fortsatta arbetet ska denna vätgasstrategi tillsammans med arbetet i EU kugga i regeringens arbete med en nationell vätgasstrategi.

– Vi kommer i närtid att ge ett tydligt uppdrag till myndigheterna att ta fram en sådan nationell vätgasstrategi och plan för hur Sverige ska bli ett vätgasland, lovade finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

På frågan hur nära i tiden svarade Bolund att det är inom detta kvartal. Och energiminister Anders Ygeman fyllde på:

– Startsträckan för det statliga nationella strategiarbetet blir betydligt kortare tack vare det arbete som Fossilfritt Sverige har gjort. Jag ser framför mig att de 30 företag som finns med i ert arbete kommer att vara viktiga dialogpartners i att ta fram den nationella strategin, också så att den gör mesta möjliga nytta för näringslivet i Sverige, säger energiminister Anders Ygemen (S).

För svensk industri betyder ambitionen att bli ett vätgasland väldigt mycket.

– Vätgasen kan få en betydande roll i arbetet med omställningen mot ett fossilfritt samhälle och då inte minst för järn- och stålindustrin. Fossilfritt Sverige pekar i sin strategi på flera nödvändiga åtgärder för att realisera det, säger Pär Herméren, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Vätgas- och elektrifieringsstrategierna måste hänga ihop.

– Det blir nu, i samband med en nationell strategi för vätgasen, helt nödvändigt att gå i jämn takt med det arbete som regeringen redan inlett för en elektrifieringsstrategi. Vid överlämnandet av vätgasstrategin är jag glad att Fossilfritt Sverige var så tydlig med att de här två delarna hänger väldigt nära samman, och att det nu finns en unik möjlighet att planera för ett robust elsystem som täcker de effekt- och energibehov som ett fossilfritt samhälle kräver, på ett kostnadseffektivt sätt, tillägger Pär Herméren.

Mer om detta

Fossilfritt Sveriges webbinar när vätgasstrategin överlämnades till regeringen: