Regeringens strategi för forskningsprogrammet Horizon Europe

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horizon Europe, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation, som pågår mellan åren 2021–2027. Syftet med regeringens strategi är att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.

Ett av Horizon Europes forskningsprogram heter Clean Steel Partnership, ett program med budget på 700 miljoner euro (2021-2027) som syftar till att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret deltar i arbetet med Clean Steel Partnership. Foto: Pia Nordlander, illustration: EU.

– Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige får genom deltagande i Horizon Europe möjlighet att utvecklas, växa och bli ännu starkare, säger Matilda Ernkrans, (S) minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen menar att det övergripande målet för svensk forskning är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation ska leda till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svara mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. Regeringen vill att dessa mål även ska gälla för det svenska deltagandet i Horizon Europe.

– Det är mycket trevligt att regeringen nu beslutat om en nationell strategi för deltagande i Horizon Europe, det ligger i linje med det vi arbetat med en längre tid inom Clean Steel Partnership. Nu hoppas vi på ett bra stöd och mycket EU-pengar till svensk stålforskning, säger Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret.

Regeringen listar även åtta specifika mål för deltagandet i Horizon Europe. Dessa sammanfaller även med regeringens mål för forskningspolitiken och de inriktningar som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen 2020. Strategin lägger även fokus på hur forskningsfinansiärerna, universitet och högskolor samt projektdeltagare kan bidra till att målen uppnås.

Mål för det svenska deltagandet i Horizon Europe:

  • Sverige ska ha ett högt deltagande i Horizon Europe.
  • Deltagande i Horizon Europe ska bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning samt stärka näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga.
  • Deltagande i Horizon Europe ska bidra till att stärka Sveriges nationella satsningar.
  • Kunskap och resultat från Horizon Europe ska i större utsträckning komma till användning i det svenska samhället.
  • Sveriges deltagande i Horizon Europe ska bidra till kunskapsutvecklingen vid högre utbildning inom universitet och högskolor.
  • Svenska forskare och svenskt näringsliv ska kunna använda och dra nytta av forskningsinfrastrukturer och test- och demonstrationsmiljöer i Europa.
  • Sverige ska vara ledande inom öppen vetenskap.
  • Sverige ska i ökad utsträckning påverka EU:s forsknings- och innovationspolitik genom ett aktivt deltagande.

Strategin finns tillgänglig på regeringens webbplats:
En nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027

 

Läs också:

Ett av världens första forskningsprogram för stål har lanserats, pressmeddelande från Jernkontoret 2021-06-21.

Europeisk stålforskning