På gång: Jernkontoret arbetar för historiskt stora forskningsmedel till europeisk stålforskning

Just nu pågår ett intensivt arbete för att säkra forskningsmedel, formulera utlysningar och bygga ett partnerskapsprogram inom europeisk stålforskning. Målet är att ställa om den europeiska industrin och forskningsmedlen är mycket omfattande.

Rachel Pettersson och färdplanen för europeisk stålindustri, Clean Steel Partnership Roadmap.

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret och med ett särskilt fokus på samarbeten för europeisk stålforskning arbetar intensivt med det stora forskningsprogrammet Clean Steel Partnership. Någon motsvarighet i omfattning av forskningsmedel för stålindustrin finns inte sedan tidigare.

– Clean Steel Partnership är ett stort forskningsprogram för att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Målet om en klimatneutral stålindustrin 2050 är vägledande, berättar Rachel Pettersson.

Om allt går i lås kommer det att finnas cirka 100 miljoner euro, motsvarande en miljard svenska kronor, stålforskningsmedel att söka per år under sju år.

– Eftersom Sverige ligger långt fram i utveckling av stålprocesser, med ett stort fokus på just hållbara processer och minskade utsläpp, bör det finnas goda möjligheter att Sverige kan ta hem en hel del projekt inom forskningsprogrammet, spår Rachel Pettersson.

Det är mycket som förenar järn och stålföretagen i Europa, men det är också mycket som skiljer dem åt, inte minst regionala förutsättningar.

– Det är inte alltid så lätt att jämka samman alla synpunkter inom den europeiska stålindustrin. Men stålplattformen ESTEP och vår europeiska stålorganisation Eurofer har gjort en suverän insats och tagit fram en gemensam färdplan som vi kallar Clean Steel Partnership Roadmap, säger Rachel Pettersson.

I färdplanen har Europas stålföretag enats om en rad viktiga insatser för att uppnå målet och arbeta i enlighet med bland annat EU:s gröna giv och Paris-avtalet. Visionen är minskade koldioxidutsläpp jämfört med 1990-nivåerna genom att utveckla teknik som minskar koldioxidutsläppen från stålproduktion med 50 procent fram till 2030 samt utveckla implementerbar teknik som kan minska koldioxidutsläppen med 80–95 procent och därmed uppnå klimatneutralitet 2050.

Förberedelserna för partnerskapsprogrammet har pågått under fyra år, och utlysningar förväntas publiceras inom kort som en del av arbetsprogrammet för Horizont Europa.

– Det har aldrig gjorts en så stor satsning på europeisk stålforskning tidigare. Går den i lås nu så kommer det att betyda mycket för svensk stålforskning, men också för svensk konkurrenskraft och klimatet, avslutar Rachel Pettersson.


Läs mer: Europeisk stålforskning