Klimatåtgärder kan ge kraftiga utsläppsminskningar – el behövs

Under våren 2018 lanserade nio branscher sina respektive klimatfärdplaner för fossilfrihet 2045. Men hur stora blir egentligen utsläppsminskningarna om alla åtgärder i klimatfärdplanerna genomförs? Och hur mycket el och bioenergi kommer att behövas? Detta har nu konsultföretaget Sweco sammanställt.

Emma Wiesner, projektledare på Sweco, presenterar rapporten under seminariet ”Vad krävs för en klimatneutral industri- och transportsektor i Sverige?” på Svenskt Näringsliv den 1 februari.

Stålindustrin var en av de nio branscher som överlämnade sin klimatfärdplan till regeringen i april 2018, med målet att med ett flertal olika åtgärder nå fossilfrihet 2045. Bland åtgärderna återfinns bland annat utveckling av helt ny processteknik som använder väte för att reducera järnmalm till järn och ger vattenånga som utsläpp istället för koldioxid (HYBRIT), mer återvinning av skrot, elektrifiering och ökad användning av biogas.

Fossilfria färdplaner
Vid överlämningen den 25 april 2018: Dåvarande näringsminister Mikael Damberg (S), klimatminister Isabella Lövin (MP), Ovakos vd Marcus Hedblom samt Jernkontorets energi- och miljödirektör Helén Axelsson.

Nu har konsultföretaget Sweco, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, räknat på hur stora effekter åtgärderna i samtliga nio färdplaner faktiskt skulle få på utsläppsminskningarna.

En slutsats från rapporten lyder:

Om samtliga åtgärder i de aktuella sektorerna skulle genomföras leder detta till utsläppsminskningar på cirka 33 miljoner ton koldioxid, motsvarande 89 % av de totala utsläppen i industrin och transportsektorn.

För den svenska industrin är det dock framförallt en ökad användning av el som är kritisk för att nå målet. Här bedöms elanvändningen öka med 37 TWh vilket motsvarar knappt 30 % mer el jämfört med idag.

– En stabil el- och energiförsörjning är helt avgörande för att stålindustrin ska kunna lyckas med klimatomställningen, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Läs hela rapporten här

Se seminariet ”Vad krävs för en klimatneutral industri- och transportsektor i Sverige?” på Svenskt Näringsliv