Skyddsåtgärder ska balansera importörers och producenters intressen

Svensk stålindustri går bra, men den europeiska samarbetsorganisationen Eurofer ser en sjunkande efterfrågan på stål i Europa framöver. I ett sådant läge är det viktigt att den tullfria kvoten i EU:s skyddsåtgärder inte blir för generös så att den gynnar importörerna på EU:s stålproducenters bekostnad.

Mathias Ternell. Foto: BildN.

Importen av stålprodukter till EU har ökat kraftigt sedan USA införde 25-procentiga tullar på stål den 1 juni förra året. I februari 2019 beslutade EU-kommissionen om att införa slutgiltiga skyddsåtgärder på import av stålprodukter. EU:s skyddsåtgärder (safeguard) innebär att normala importflöden av stål släpps in tullfritt, men volymer över denna normala nivå beläggs med en 25-procentig tull.

– Efter att USA infört tullar på all stålimport så har EU:s skyddsåtgärder blivit ett viktigt instrument för att upprätthålla normala importnivåer till EU. Åtgärden beaktar dessutom både importörernas och stålproducenters intressen. Eftersom efterfrågan på stål inom EU nu minskar har den tullfria kvoten blivit alltför generös och släpper in för mycket importerat stål på den europeiska marknaden. Att i det här läget öka den tullfria kvoten med fem procent skulle allvarligt rubba balansen mellan importörernas och stålproducenternas intressen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Svensk stålindustri går bra. Enligt statistiken producerar och exporterar svensk stålindustri mer stål jämfört med första kvartalet förra året.

– Vi är en del av den europeiska marknaden, men trots en vikande efterfrågan och det besvärliga handelspolitiska läget efterfrågas i hög grad den svenska stålindustrins nischade produkter. Hittills i år har den svenska stålproduktionen ökat med drygt 2 procent och exportvärdet har ökat med 13 procent jämfört med samma period förra året, avslutar Mathias Ternell.

Idag skriver den europeiska stålindusrins branschorganisation Eurofer i Financial Times:

Eurofers annons i Financial Times