Projektutlysning i klimatfärdplanens riktning

Energimyndighetens forskningsprogram Industrins energi- och klimatomställning har nyligen öppnat sin första utlysning. Detta skapar möjligheter att finansiera forskning som har pekats ut som nödvändig att genomföra för att nå en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. 

Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Industrins energi- och klimatomställning öppnade i början av maj sin första utlysning för projekt med planerad start vid årsskiftet 2020. Programmet fokuserar dels på hur industrin kan ställa om sina processer till minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser, dels hur energi- och resursanvändning kan bli ännu mer effektiv.

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande områden:

  • Nettonollutsläpp från industrins processer
  • Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens mål kan söka finansiering. Projekt där olika aktörer som till exempel akademi, institut och företag samarbetar kring gemensamma problemformuleringar kommer att prioriteras.

Forskningsprogrammet kommer att pågå i fem år, 2019–2024, och omfattar totalt 100 miljoner kronor. Läs mer om programmet.

Projekt kopplar till stålindustrins klimatfärdplan

Svensk stålindustri har genom Jernkontoret tagit fram en Klimatfärdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig industri i Sverige

I klimatfärdplanen redovisas bland annat de forsknings-, innovations och utvecklingsbehov som finns för att vi i Sverige ska uppnå en fossilfri ståltillverkning till 2045 (se bilaga 4, sidan 116 i klimatfärdplanen).

Forskningsprogramet Industrins energi- och klimatomställning är en viktig möjliggörare för att nå klimatfärdplanens mål. Jernkontoret ser gärna att industrin tillsammans tar fram projektförslag som ligger i linje med klimatfärdplanen till den nu öppna utlysningen.

Det pågår redan en livaktig diskussion inom till exempel Jernkontorets energiråd och teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik om tänkbara projekt och Jernkontoret välkomnar fler att bidra med idéer och förslag.