Grönt ljus för årtusendets teknikskifte

SSAB, LKAB och Vattenfall ger grönt ljus för initiativet HYBRIT. Redan i vår kan en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål i norra Sverige börja byggas. SSAB:s mål är att vara helt fossilfria 2045.

Just nu pågår en utredning för att konvertera masugnen i Oxelösund till ljusbågsugn, vilket är ett första steg för att anpassa verksamheten till produktion av fossilfritt stål. Foto: SSAB.

HYBRIT är ett gemensamt initiativ från SSAB, LKAB och Vattenfall med syfte att eliminera koldioxidutsläppen i tillverkningsprocessen från malm till stål. I dag används kol och koks för att reducera järnmalm till järn i en masugn. Idén med HYBRIT är att i stället använda vätgas som har producerats av el från svenska fossilfria källor i en anläggning för direktreduktion. Restprodukten skulle då bli vanligt vatten. Direktreduktionen ger en produkt som kallas för järnsvamp, som tillsammans med skrot smälts till stål i en ljusbågsugn.

Lovande förstudie 

För snart två år sedan startades en förstudie. Nu när de tre bolagen har summerat förstudien konstaterar de att tron på HYBRIT har stärkts och de ger grönt ljus för att gå vidare med projektet till nästa fas. Målet är att ha en lösning framme för fossilfritt stål 2035.

– HYBRIT är en väsentlig del av vägen mot SSAB:s mål att vara fossilfritt 2045 och rapporten från förstudien visar att det inte bara är möjligt att genomföra det här initiativet utan också att det kan skapa spännande framtida möjligheter för oss som bolag. Vi vill vara en del av lösningen på klimatutmaningen, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef på SSAB.

Unik pilotanläggning i norra Sverige

Redan i vår inleds arbetet med planering och projektering av världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål i Luleå och i Malmfälten. Det beräknas kosta 20 miljoner kronor och i dagarna meddelade Energimyndigheten att de finansierar arbetet till hälften. Resterande 10 miljoner kronor svarar SSAB, LKAB och Vattenfall för. Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor till förstudie och forskningsprojekt.

För att HYBRIT ska kunna genomföras krävs fortsatt betydande nationella insatser från svenska och finska staten, forskningsinstitut och högskolor.

Masugn i Oxelösund ersätts av ljusbågsugn

SSAB har redan inlett omställningen till en fossilfri stålproduktion 2045 och de konkretiserar i en plan hur vägen dit kommer att se ut. Enligt planen ska SSAB genom att konvertera masugnen i Oxelösund till ljusbågsugn minska sina utsläpp i Sverige med 25 procent redan vid år 2025. Mellan 2030–2040 planerar SSAB att konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad, Finland, vilket skulle eliminera merparten av de återstående koldioxidutsläppen för att nå målet fossilfritt 2045.

Fossilfritt stål formar en bättre framtid

HYBRIT kan bli det största teknikskiftet i ståltillverkningen på tusen år. Ett framgångsrikt HYBRIT blir ett viktigt bidrag till att Sverige når klimatmålen och innebär att Sveriges koldioxidutsläpp kan minskas med tio procent och Finlands med sju procent. Dessutom kan kunskap och teknik exporteras till andra delar av världen.

Se även: