Biologiska mångfaldens dag

Idag den 22 maj uppmärksammas Biologiska mångfaldens dag världen över. Svensk stålindustri jobbar med att integrera ekosystemtjänster i verksamheterna och på många håll i branschen sker aktiviteter med syfte att öka den biologiska mångfalden.

SSAB i Oxelösund har skapat natur inom industriområdet vilket ökar biologisk mångfald och ger grönområden för personal att vistas i. Foto: SSAB.

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, beskrivs enligt Nationalencyklopedin som genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

Sverige har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja den på ett uthålligt sätt, det vill säga så att den inte förstörs eller tar slut. 

− Vi har många goda exempel på hur stålindustrin arbetar för ökad biodiversitet. Bland annat är gäddfabriken i Oxelösund ett bra exempel på detta, säger Sophie Carler, rådgivare i hållbarhets- och miljöfrågor på Jernkontoret.

Ett annat gott initiativ är att Höganäs AB har skapat naturvärden och samhällsnytta av sina gamla industrideponier, se Kräsen fågel häckar i Höganäs gamla deponi.

För att främja hållbarhet samarbetar Jernkontoret och stålindustrin med flera andra organisationer i Hållbarhetsnätverket gruva och stål

Dessutom har Jernkontoret tillsammans med Enetjärn Natur och andra tagit fram två handböcker som praktiskt hjälper företagen in på rätt spår. Handböckerna riktar sig främst till stål- och gruvbranschen, men de har potential att även inspirera andra branscher:

Bina gör livsviktiga insatser för vår överlevnad. För att bidra till att skapa en grönare stad och främja biologisk mångfald är Jernkontoret genom Bee Urban fadder för en bikupa med 50 000 honungsbin på taket av kontorets fastighet i centrala Stockholm.

Läs även: