Stålkretsloppet, ett miljöforskningsprogram

Stålkretsloppet är ett miljöforskningsprogram som pågick under åren 2004-2012. Forskningsresultaten visar att stål är en viktig byggsten i samhällets strävan att forma en bättre framtid.

Här hittar du de sammanställda resultaten som för kunskapen vidare till nytta för stålindustrin och en hållbar samhällsutveckling.

Miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet omfattar hela stålets kretslopp. Resultaten från forskningsprojekten förväntas leda till:

  • Resurs- och energisnålare tillverkning av stål.
  • Miljösmartare användning av stål i konstruktioner.
  • Underlättad användning av stålskrot och restprodukter.
  • Miljövärdering av stål och stålkonstruktioner ur ett livscykelperspektiv.

Inom Stålkretsloppet har stålindustrin på ett unikt sätt samarbetat med gruvnäringen samt återvinnings- och tillverkningsindustrin. För programmets genomförande har de för industrin viktigaste forskningsinstanserna vid högskolor och institut engagerats. Samspelet har gett deltagarna möjlighet att utveckla spetskompetens på miljöområdet och tillämpa kunskaperna vid utveckling av nya processer och stålprodukter.

Slutrapporter

Slutrapporterna från Stålkretsloppet är publicerade i Jernkontorets rapportserie D och kan laddas hem som pdf-fil och beställas i tryckt format. Länkarna leder till beställningssidorna.

Handböcker

Två handböcker publicerades även inom Stålkretsloppet:

Miljövärdering av stål och stålkonstruktioner 
Handbok för ingenjörer, forskare och högskolestudenter. Handboken finns även på engelska
Miljövärdering av stål och stålkonstruktioner (pdf, 120 s, 5 Mb)
Environmental evaluation of steel and steel structures (pdf, 122 s, 7,5 Mb) 

Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv
Handbok som beskriver olika metoder för att ta reda på och analysera vilken inställning människor har till miljön. Utgiven av Linnéuniversitetet.
Miljöpreferenser och intressentanalyser ur ett miljöperspektiv (pdf, 54 s, 0,9 Mb) 

Se längre version av filmen, finns både svenska och engelska, på Jernkontorets youtube-kanal (youtube.com/jernkontoret)

Nya kunskaper bidrar till resurseffektiv ståltillverkning och återvinning

Den genomförda forskningen har givit nya kunskaper om hur vi kan öka utbytet av järn och legeringsämnen och hur vi kan hålla kvar metallerna i stålets kretslopp. Resultatet blir ett effektiviserat kretslopp för stål med lägre energianvändning, minskade koldioxidutsläpp och hushållning med naturresurser.

Stålets miljövärde i kostruktioner är betydligt större än miljöbelastningen vid ståltillverkningen

Stålkretsloppet har på ett nytt sätt knutit samman traditionella forskningsprojekt inom process- och produktutveckling med nya instrument för miljövärderande analyser, metoder som kan användas för att miljövärdera stålets kretslopp vid utveckling av processer och produkter.

Stålkretsloppets resultat visar att användningen av avancerade stål och effektivare tillverkningsprocesser leder till stora miljöförbättringar i råvaruleden − och ännu större förbättringar under användning i slutprodukter. Ökad utvecklingstakt och användning av nya avancerade stål är ett effektivt sätt att gå i en hållbar samhällsutveckling. Detta är ett faktum som hittills inte prövats som en möjlighet i miljödebatten.
Läs mer om hur stål skapar miljönytta, faktablad med produktexempel

Genom sina strategiska forskningsinsatser har Stålkretsloppet visat hur stålets kretslopp kan stärkas och hur stålets miljövärde kan beräknas. Resultaten visar att stål är en betydande byggsten i samhällets strävan att forma en bättre framtid.

Finansiering

Forskningsprogrammet finansierades gemensamt av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och gruv-, stål-, verkstads- och återvinningsindustrin, med totalt 230 miljoner kronor.