Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Samforsk klimat. Samordnad forskning för stålindustrins klimatfärdplan

Nicklas Tarantino och Helena Malmqvist

2024. 30 s.
(Jernkontorets forskning. D 897)

Rapport D 897, pdf, 1,2 MB

Pris (SEK): 300:-

Projektet Samforsk klimat genomfördes under perioden 2021 - 2023, med uppdrag att initiera och etablera samordning av forskning kopplat till stålindustrins klimatfärdplan för fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige 2045. I klimatfärdplanen pekar stålindustrin ut behov och prioriterade forskningsområden. Utmaningarna är många, men genom samordnande forskningsinsatser kan stålindustrin effektivisera sitt arbete, fokusera på rätt åtgärder och därmed begränsa kostnaden för omställning.

Projektet genomfördes i samverkan mellan järn- och stålindustrins branschorganisation Jernkontoret och den regionala innovationsmiljön Sustainable Steel Region, för att operativt identifiera pågående forskning och utveckling, kartlägga ytterligare behov, initiera aktiviteter, stödja projekt samt följa upp och redovisa utfall. Jernkontorets ordinarie syfte och uppdrag är att tillvarata järn- och stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagens verksamhet i Sverige. Sustainable Steel Regions syfte och uppdrag är att stödja och utveckla systemlösningar, innovation och företag runt stålindustrin, utifrån behovet av koldioxidsnål och cirkulär ekonomi.

Genom att samordna och koppla samman Jernkontorets företagsgemensamma forskning och kompetens gällande stålindustrins behov och processer, med Sustainable Steel Regions nätverk inom innovation, teknik, leverantörskedjor och sektorsövergripande forskning, kan fler aktörer involveras, bidra och gynnas i stålindustrins klimatfärdplansarbete. Eftersom Samforsk klimat ligger sker i nära samverkan och utanför organisationernas ordinarie verksamhet, med separat finansiering, kan initiativet utgöra en neutral och opartisk arena där samtliga aktörers intressen och idéer respekteras, beaktas och tillvaratas.

Syntesrapporten ska åskådliggöra uppnådda resultat, inklusive nytta, utmaningar, möjligheter och behov av projektet och samordningsfunktionen. Rapporten ska också ge rekommendationer till fortsatt arbete.