Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Slaggasfalt - en tyst och hållbar vägbeläggning för tätbebyggda områden

Lotta Lind

2016, reviderad utgåva, 36 s. (Jernkontorets forskning D 863)

Pris (SEK): 300:-


Projektet har bedrivits mellan 1 oktober 2013 och 30 september 2015 med en unik sammansättning av aktörer i hela värdekedjan från stål- och metallproducenter, slaggbearbetning, asfaltstillverkare och VTI till Trafikverket. Tre rapporter med testresultat för slaggasfaltens goda egenskaper har publicerats av VTI. Dessutom har bl.a. tvåvetenskapliga artiklar och en mall för produktinformationsblad för slaggasfalt gjorts. Ett tioårskontrakt mellan Ovako i Smedjebacken och NCC Roads om leverans avljusbågsugnsslagg som ballast i asfalt undertecknades på projektets avslutningsdag.

Tio slagger från metallindustrin har undersökts för ballastegenskaper och slitageegenskaper hos asfalt tillverkad med respektive slaggballast. De flesta slaggerna har goda ballastegenskaper som motsvarar bra bergmaterial. Tester för skjuvhållfasthet har gett helt ny kunskap där asfaltbeläggningar med slagg från stålindustrin som ballast fungerar bättre än konventionell ballast över hela registret med olika temperaturer och belastningshastigheter. Slitageegenskaper testade enligt Prall visar på hög nötningsresistens. Användning av slagg som ballast i asfalten i bind- och bärlager (ABb-asfalt), där mycket höga krav på beständighet mot spårbildning p.g.a. belastning finns, visar mycket lovande resultat för alla slaggtyper.

Bildningen av PM10-partiklar från ABS8- och ABS11-beläggning med slagg var förhållandevis låg och jämförbar med de mest lågemitterande ABS11- beläggningar som provats för PM10 i en vägsimulator (PVM). Dubben betedde sig inte som förväntat, så inga definitiva slutsatser kan dras. Analyser i svepelektronmikroskop (SEM) för de bildade partiklarna i PVM visar förväntat resultat för mineral- och metallfragment.

Ökad användning av slagg i asfalt leder till minskad användning av jungfruliga material (bergkross). Materialets goda beständighet ger möjlighet till tunnare asfaltslager. Den goda vidhäftningen mellan slagg och bitumen kräver mindre mängd av bitumen och vidhäftningsmedel och minskar både kostnader och miljöpåverkan. Vidhäftningen kan också utnyttjas för bullerreducerande asfalt med ett s.k. dränerande slitlager med större andel hålrum. En mer beständig vägkonstruktion med slagg kräver mindre frekvent underhåll och färre omläggningar, och ger längre livslängd och lägre underhållskostnader.

Då en effektiv projektgrupp och administration höll nere kostnaderna, ansökte projektet om förlängd dispositionsrätt för bl.a. resultatspridning. Projektet slutrapporterades därför istället i juni 2016, då en uppdatering av kapitlet om resultatspridning gjordes och en reviderad rapport gavs ut.