Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Nästa generation götgjutningssystem.

Zhe Tan et.al

2012, 280 s. (Jernkontorets forskning. D 846)

Pris (SEK): 300:-

Projektet syftade till att åstadkomma förbättringar av göttgjutningstekniken genom att studera: a) nya sätt att tillsätta gjutpulver, b) test av användning av swirlteknik i drift och c) förslag till komponenter till nästa generations ingjutsystem.

Försök med upphängda timglasformade gjutpulverpåsar har provats och jämförts med nuvarande tillsatsmetoder hos Ovako Hofors och Scana Steel Björneborg. De timglasformade påsarna möjliggör en förlängd tömningstid, vilken ansågs vara positivt. Utvärdering gjordes bl a genom att studera götytornas utseende efter strippning. Försöken hos Ovako Hofors visar att man minskar gjutpulverrester på botten av götytor där en sliten kokillsats använts genom att använda timglasformade gjutpulverpåsar samt att man får en förlängd tömningstid av gjutpulverpåsar, vilket var Ovakos önskemål. Försöken hos Scana i Björneborg visar att en timglasformad upphängd gjutpulverpåse ger en bättre täckning av överytan under fyllnadsförloppets första minuter än med vanlig tillsatsmetod. Det ger även en förlängd tömningstid vilket tros minska risken för inkapsling av gjutpulver.

Studier av möjligheter att implementera swirlblad i drift har genomförts hos Scana Steel Stavanger. Detta gjordes i två separata kampanjer, där den huvudsakliga skillnaden var att inloppsvinkeln i slutstenen var 62 grader i kampanj 1 och 52 grader i kampanj 2. Båda kampanjerna visade att swirlbladen höll under produktionsförhållanden, vilket var en viktig målsättning. Den mindre vinkeln på 52 grader gav bäst resultat map göt- och kokillkvalitet. Genom filmning visades det att ett stabilt spolöga och en jämn fördelning av gjutpulver bildas vid användande av ett swirlblad. Dessa resultat verifierades även med matematisk modellering. Det fanns en tendens att gjutpulverförbrukningen minskade med användande av swirlblad, men det måste bekräftas med minst veckovis långa driftsförsök. Dessa var dock inte möjliga att genomföra inom ramen för ett forskningsprojekt, utan
måste utföras av målverken själva.

Projektet inriktade sig även på att studera komponenter till nästa generations ingjutsystem. Syftet med en ny design av ett gjutsystem är att åstadkomma ett lugnare fyllningsförlopp när stålet flödar in i kokillen. Målet har uppfyllts i detta projekt. Ett stort antal simuleringar av olika komponenter men med fokus på swirl har simulerats. Generellt visar detta arbete att ett rätt implementerat swirlblad i gjutkanalerna kan reducera fluktuationerna i humphöjd, minska den maximala skjuvspänningen vid kanalväggarna och minska fluktuationerna i skjuvspänning. Det bör dock påpekas att en optimal placering av ett swirlblad är viktigt, där hänsyn måste tas till lokala förhållanden i varje götgjutningsanläggning.