Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Utsläpp av långlivade organiska föroreningar från de svenska stålverken

Tomas Öberg

2006. 30 s.
(Jernkontorets forskning. D 818)

Pris (SEK): 300:-

Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (EG 850/204), den s.k. POPs-förordningen, ställer krav på begränsningsåtgärder och inventeringar. Mätningar av utsläpp till luft från de svenska stålverken har genomförts med varierande periodicitet sedan mitten av 1980-talet. Resultaten har visat på en sjunkande utsläppsnivå.

Under 2005 genomfördes en omfattande och samlad mätinsats i syfte att klarlägga nuvarande utsläppsnivå samt halterna i restprodukter (stoft och slagg). Mätningarna har omfattat de ämnen och ämnesgrupper som är aktuella för stålverkens del: Polycykliska aromatiska kolväten (PAH), hexaklorbensen (HCB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF).