Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

MKB-mall för slagganvändning

Lisa Ledskog & Helena Moosberg

2002. 25 s.
(Jernkontorets forskning. D 782)

Pris (SEK): 300:-

Föreliggande mall är avsedd att användas för upprättande av miljökonsekvens-beskrivning (MKB) i en tillståndsprövning. I anmälningsärenden krävs inte alltid en fullständig MKB och i dessa fall kan det räcka med att lämna uppgifter om materialets miljömässiga egenskaper (ej om förhållandena på platsen m.m.). Omfattning av en MKB eller miljöbeskrivning avgörs från fall till fall. Tillsyns- eller tillståndsmyndigheten kan rådfrågas i det enskilda fallet.

Mallen innehåller bland annat underlag för klassificering av olika föroreningar enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Mallen innehåller också en vägledning för en samlad riskbedömning där eventuellt utlakade föroreningar tillsammans med platsens känslighet beaktas. En sådan samlad riskbedömning kan göras om prövande myndigheter kräver en fullständig MKB. Om endast en beskrivning av materialets miljöegenskaper efterfrågas, i t.ex. en anmälan, kan delar av bedömningsgrunderna uteslutas (tabell 3–5).

Vid beskrivning av slaggens egenskaper kan jämförelser göras med konventionella anläggningsmaterial. Om slaggmaterialets egenskaper redovisas i bifogade diagram kan de konventionella materialen redovisas i samma diagram. Materialen bör då vara testade enligt samma standardiserade metoder för att jämförelsen ska vara relevant.

I MKB:n kan refereras till ”prejudikat” där slagganvändning tidigare prövats enligt miljöbalken.

Som bilaga finns två testexempel på hur mallen kan användas.