JoSEn, ett energiforskningsprogram

Programmet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling, även kallat JoSEn,  stödjer forskning som förväntas kunna bidra till ökad energieffektivisering, ökad användning av restenergier och minskade koldioxidutsläpp inom järn- och stålindustrin. 

Forskningsprogrammet JoSEn är ett samverkansprogram mellan Jernkontoret och Energimyndigheten som löpte under åren 2013–2018. Under 2019 kommer en sammanfattning av resultaten att publiceras.

Programmets vision och mål

Den långsiktiga visionen för programmet är att svensk järn- och stålindustri år 2050 är konkurrenskraftig och kunskapsmässigt ledande på den internationella marknaden och levererar energi-, klimat- och miljöeffektiva produkter.

Mål för programperioden:

  • att stödja projekt som syftar till att öka järn- och stålindustrins energieffektivitet
  • att bevara de excellenta forskargrupper som finns vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut idag
  • att sprida programmets resultat till industrin.

Programmet ska stödja väl förankrade projekt som vid avslut leder till god resultatspridning och implementering på kort och lång sikt. För att nå maximal resurseffektivitet i hela järn- och stålindustrins processkedja inkluderas även gruvornas varma processteg i programmet.

Mer information om JoSEn

Allt som rör forskningsprogrammet, såsom utlysningar, information om pågående projekt och konferenser, publiceras på webbplatsen metalliskamaterial.se.
Läs mer om JoSEn (metalliskamaterial.se/josen)