Tillståndsprocesser

Effektiva tillståndsprocesser är en förutsättning för att åtgärder som minskar utsläpp ska kunna genomföras koordinerat med företagens investeringscykler. Dagens tillståndsprocesser är omständliga och resurskrävande utan att de bidrar till en ökad miljönytta i motsvarande grad. Idag står tillståndsprocesser i vägen för såväl järn- och stålindustrins utveckling som ökad hållbarhet i samhället. Staten måste göra en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser.

Miljölagstiftningen i Sverige har bidragit till att åstadkomma stora förbättringar för miljön. Men miljötillståndsprocessen har länge varit i behov av förändring. Ett flertal utredningar har genomförts men ingen av dessa har resulterat i konkreta reformer.

Miljötillståndsprocessen präglas idag av långa beslutstider, omfattande utredningsbörda, oförutsägbarhet och rättsosäkra tolkningar. Samtidigt har processerna fått allt större betydelse och mer omfattande konsekvenser då både naturskyddsbestämmelser och vattenförvaltningsbestämmelser kommit att styra tillåtligheten för många verksamheter. Dagens tillståndsprocess försvårar den utveckling av verksamheter som är nödvändig för företag, för samhället i stort och inte minst för klimatomställningen.

En tillståndsprövning är inte en tvist som ska lösas. Tvärtom bygger systemet på att myndigheter ska hjälpa domstolen att fatta beslut som på bästa sätt främjar miljöbalkens mål men som inte hindrar industrins utveckling. Domstolen måste utöva aktiv processledning och även ha större egen utredningsskyldighet, även i den inledande kompletteringsrundan. Detta behöver tydliggöras och preciseras i miljöbalken.

Våra uppmaningar till politiken:

  • Ändra miljöbalkens processuella regler för att förtydliga vilka olika roller som sökande, berörda myndigheter och domstol har. Låt domstolen få större ansvar för att utreda och leda prövningen. De myndigheter som deltar ska fungera som expertstöd till domstolen och inte som motparter i en rättsprocess.
  • Ändra miljöbalken så att befintliga verksamheter som huvudregel ska prövas genom ändringstillstånd.
  • Gör en översyn av miljöbalkens materiella bestämmelser i syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig och fokuserad prövning som tar sikte på de huvudsakliga miljöfrågorna och inte detaljer, med bättre rättssäkerhet och förutsägbarhet för sökanden.
  • Ge mark- och miljödomstolarna mer resurser för att öka antalet domare med teknisk kompetens.
  • Satsa på att myndigheterna bygger upp god teknisk och miljömässig kunskap om industrins verksamheter.
  • Se över myndigheternas instruktioner och anslag. Regeringen måste tydliggöra för miljömyndigheterna att deras roll inte enbart är att skydda miljön utan också att stödja hållbar tillväxt och industrins utveckling.


Läs mer om våra uppmaningar till politiken:

Klok industripolitik = god klimatpolitik

Elförsörjning

Kompetensförsörjning

Sverige i EU