Sverige i EU

De svenska järn- och stålföretagens framgångar är beroende av tillgång till en öppen och regelbaserad global marknad, nätverk samt forskning- och innovationssamarbeten. En aktiv och ambitiös frihandelsagenda är därför helt central för den svenska järn- och stålindustrins konkurrenskraft. Sverige måste vara aktiv i utformningen av EU:s industri- och handelspolitik.

Svenska järn- och stålföretag har specialiserat sig inom olika produktsegment där de tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Många företag är världsledande och större delen av det järn och stål som tillverkas i Sverige exporteras.

Den svenska järn- och stålindustrin verkar för en fri och rättvis handel. Att undanröja handelshinder, samt verka för att industrin har ett globalt marknadstillträde är avgörande för att industrin ska kunna fortsätta öka exporten av sina produkter. Ju mer frihandel desto bättre, men frihandel fungerar enbart om handeln sker utan statligt stöd som snedvrider konkurrensen. Här behöver den svenska politiken ta en ännu mer aktiv roll i EU-samarbetet och globalt.

Våra uppmaningar till politiken:

  • Driv en ambitiös politik för fri och rättvis handel som också skapar marknadstillträde i tredje land.
  • Verka för ett välfungerande WTO och en regelbaserad internationell handel.
  • Verka för en strikt tillämpning av EU:s konkurrens- och statsstödsregler, för att gynna framväxten av innovativa företag.
  • Utforma en gemensam europeisk industripolitik som skapar förutsättningar för innovation och fri konkurrens.
  • Satsa på framtidssäker digital infrastruktur som möjliggör grön omställning.
  • Prioritera teknikneutrala och behovsanpassade satsningar i forsknings- och utvecklingsprogram med konkurrens i öppna utlysningar; snarare än riktade satsningar som snedvrider konkurrensen.
  • Skapa ett regelverk som kan anpassas efter den senaste teknologiska utvecklingen, baserat på marknadsdrivna standarder.

Ta gärna del av ett stålmanifest för EU:s mandatperiod 2024-2029. Sex nödvändiga ramvillkor för en fossilfri och konkurrenskraftig järn- och stålindustri – i både Sverige och EU.

Läs mer om våra uppmaningar till politiken:

Klok industripolitik = god klimatpolitik

Tillståndsprocesser

Elförsörjning

Kompetensförsörjning