Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024

Jernkontoret välkomnar att BNP-uppräkningen av avfallsskatten upphör men avstyrker höjningar av avfallsskatten för 2024 till den del som överstiger KPI-indexeringen som fastställts för 2024.

Remissvar till Finansdepartementet, Fi2023/01511

Jernkontorets diarienummer: 12/23

 

Yttrande över Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 


Sammanfattning

Jernkontoret välkomnar att BNP-uppräkningen av avfallsskatten upphör men är tveksamma till att justeringen mellan 2023 och 2024 verkligen bara motsvarar KPI uppräkning, eftersom den verkar innehålla en extra uppjustering. Jernkontoret avstyrker höjningar av avfallsskatten för 2024 till den del som överstiger KPI-indexeringen som fastställts för 2024.

Bakgrund och synpunkter

Promemoria innehåller två delar, dels en indexeringsändring, dels en höjning av skatterna.

Överindexeringen (BNP-indexeringen) slopas avseende skatterna på naturgrus och avfall från 2024, dvs. tillägget om 2 procentenheter utöver KPI-indexeringen tas bort. Avfallsskatten föreslås höjas från 634 till 725 kronor per ton från 2024. Avskaffande av överindexeringen (BNP-uppräkningen) välkomnas. Jernkontoret avstyrker däremot höjningar av avfallsskatten för 2024 till den del som överstiger KPI-indexeringen. För avfallsskatten kan det också ifrågasättas om skatten bör vara kvar med anledning av dess minskande styreffekt. För stålindustrin följer mängden avfall mängden stål som produceras, och kvarstår skatten är de undantag som finns fortsatt viktiga.

 

Jernkontoret

Annika Roos, verkställande direktör     

Eva Blixt, handläggare