Förslag till begäran om att utarbeta en standard för mätmetoder av luftutsläpp av av polyklorerade dibenso-p-dioxiner och furaner (PCDD/PCDF) och dioxinliknande polyklorerade bifenyler (PCB), totalt kvicksilver i gasform och formaldehyd

För att inte snedvrida konkurrensen inom EU anser Jernkontoret att utsläppsmätningar vid anläggningar inom samma bransch ska använda samma metoder för provtagning och analys, men poängterar att en standardiserad mätmetod för utsläpp i en bransch inte alltid är den bästa metoden för en annan bransch. Om standarden för provtagning och analys i rubricerat förslag avser emissionsmätningar vid avfallsanläggningar bör detta tydligt framgå. Dessutom måste standardiserade metoder vara validerade. Det är viktigt för svensk järn- och stålindustri att Energiforsks Emissionsmäthandbok koordineras med de standarder för mätmetoder som tas fram inom EU. När mätmetoder ändras är det också viktigt att det under en övergångstid är möjligt att göra mätningar med både ny och äldre metod.

Anläggning för rening av rökgaser. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Remissvar till Kommerskollegium, dnr 2022/00830
Jernkontorets diarienr: 12/22

Yttrande över förslag till begäran om att utarbeta en standard för mätmetoder av luftutsläpp av polyklorerade dibenso-p-dioxiner och furaner (PCDD/PCDF) och dioxinliknande polyklorerade bifenyler (PCB), totalt kvicksilver i gasform och formaldehyd, dnr.2022/00830

Sammanfattning

Jernkontoret, som är svenska järn- och stålindustrins branschförening, är i grunden positiv till att metoder för provtagning och analys av utsläpp till luft av olika föroreningar standardiseras. Många större industrianläggningar lyder under industriutsläppsdirektivet (IED) däribland järn- och stålindustrin och icke-järnmetallindustrin. I tillhörande BREF-dokument anges så kallade BAT-slutsatser med rekommenderade tekniker och vilka nivåer på utsläpp av föroreningar de normalt medför. För att bidra till konkurrensneutralitet mellan producerande företag inom EU är det lämpligt att utsläppsmätningar på anläggningar från samma bransch använder samma och i bästa fall standardiserad metod för provtagning och analys. Jernkontoret vill samtidigt poängtera att det inte är självklart att en standardiserad mätmetod som tagits fram för en bransch är den bästa metoden att använda för att följa upp en annan branschs utsläpp. Om den i det här förslaget föreslagna standarden för provtagning och analys avser emissionsmätningar vid avfallsanläggningar så bör det tydligt framgå.

I Sverige finns också en Emissionsmäthandbok utgiven av Energiforsk 2015 vilken bl.a. järn- och stålindustrin utgår ifrån vid sina emissionsmätningar till luft. Det är viktigt att denna handbok koordineras med de standarder för mätmetoder som tas fram inom EU. Det är också viktigt att när mätmetoder förfinas eller ändras så ska det vara möjligt att göra mätningar med båda versionerna under en övergångstid för att möjliggöra att följa trender av utsläpp till luft över tid. Standardiserade metoder måste vara validerad.

Bakgrund

Kommissionen har inom ramen för standardiseringskommittén inlett ett omröstningsförfarande angående förslag till begäran om att utarbeta en standard för mätmetoder av luftutsläpp av polyklorerade dibenso-p-dioxiner och furaner (PCDD/PCDF) och dioxinliknande polyklorerade bifenyler (PCB), totalt kvicksilver i gasform och formaldehyd. Vid positivt omröstningsresultat kommer begäran om att utarbeta en standard skickas till den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Utsläpp av dioxiner och liknande föreningar till luft från järn- och stålindustrin och icke-järnmetallindustrin

Under 2021 publicerade Naturvårdsverket en rapport 6991 Nationella åtgärder för en förbättrad dioxinsituation. Jernkontoret deltog med sin branschkunskap och författade ett kapitel i rapporten, "Järn- och stålindustrins & Icke-järnmetallindustrins egen beskrivning". Av rapporten framgår att metallindustrins andel av utsläppen av dioxin minskat kraftigt (95 %) sedan 1990 till 2018. Av rapporten framgår också att kontrollen av utsläpp av dioxiner till luft sker enligt provtagningsstandarden, EN-1948 (Utsläpp och utomhusluft – Bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCB:er, del 1: Provtagning av PCDD/PCDF). Denna standard tillämpas inom EU och har utgjort underlag för de EU-gemensamma begränsningsvärden (BAT-AEL) som tagits fram för ljusbågsugnar inom stålindustrin och icke-järnmetallindustrin. Jernkontoret vill poängtera att förutsättningarna för mätningar av utsläpp av dioxiner till luft skiljer sig mellan avfallsförbränningsanläggningar och t.ex. ljusbågsugnar, bl.a. beroende på halt av dioxin och de luftflöden som behöver provtas om provtagning ska ske mer eller mindre kontinuerligt. För icke-järnmetallverksamhet kan skillnader även utgöras av gasernas ingående kemiska egenskaper. Gaserna kan ha relativt stora mängder aerosoler vilket gör att provtagning måste ske med en s.k. kylprob enligt standardmetod. Det finns idag ingen standardiserad och validerad metod för kontinuerlig långtidsmätning av dioxiner som klarar denna typ av gaser.

Utsläpp av gasformigt kvicksilver till luft från järn- och stålindustrin

På liknande sätt som ovan så gäller för mätning av utsläpp av kvicksilver i gasform att förutsättningar för insamling och analys kan skilja sig mellan avfallsförbränningsanläggningar och t.ex. stålindustrins ljusbågsugnar, bl.a. avseende de luftflöden som hanteras. Inom stålindustrin används i vissa fall kontinuerlig mätutrustning för att mäta utsläpp av kvicksilver till luft men metoden är ej standardiserad. Resultaten från långtidmätningar kalibreras därför regelbundet genom att jämföra med resultat från korttidsmätning enligt standardiserad metod.

Utveckling av nya standardiserade mätmetoder

Vid utveckling av nya metoder för provtagning och analys av emissioner till luft så kan resultaten från en ny mätmetod i vissa fall svara på en annan fråga än den tidigare använda mätmetoden. Detta måste beaktas vid framtagande av nya mätmetoder så att trender av utsläpp av föroreningar över tid kan göras, även inkluderat perioder då ny standardiserad mätmetod inte varit tillgänglig.
Vid framtagning av standardiserad metod så måste metoden vara validerad, dvs. kvalitén måste vara säkerställd. För att minimera mätonoggrannheten ska mätmetoden provta rökgaserna representativt, ex via isokinetik, och dessutom inneha en lägsta detektionsgräns. Det är också av stor vikt för företagen att metoden möjliggör styrning av processen och att analysresultaten är direktvisande.


Jernkontoret

Annika Roos, verkställande direktör
Karin Östman, handläggare