Utsläppsbeslut klart i Bryssel: ”Nu kraftsamlar vi för arbetet i Sevillaprocessen”

Den svenska basindustrin och Svenskt Näringsliv välkomnar att Europaparlamentet på tisdagen satt ner foten kring ett reviderat industriutsläppsdirektiv. Men betonar samtidigt vikten av en ansvarsfull implementering i den svenska lagstiftningen och kraftsamlar därför inför den kommande Sevillaprocessen.

Svensk industri är positiv till en EU-gemensam miljölagstiftning. Det driver miljöarbetet framåt och ger mer lika konkurrensförhållanden. Svenskt Näringsliv, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Svemin har därför aktivt arbetat gemensamt med industriutsläppsdirektivet sedan EU-kommissionen lade sitt förslag 2022. Bland de frågor som industrin lyft finns vikten av att det i direktivet finns en flexibilitet vad gäller både miljöpåverkan och resursanvändning. En alltför strikt lagstiftning skulle omöjliggöra omställningen och inte bidra till den goda intention som finns med industriutsläppsdirektivet.

– Jämfört med EU-kommissionens förslag har det skett förbättringar i form av viss flexibilitet som gör det möjligt att ta större hänsyn till att balansera samhällsekonomisk utveckling, miljö och innovation, säger Eva Blixt, rådgivare miljöfrågor Jernkontoret.

Tyvärr innefattar det förslag som klubbades av EU-parlamentet på tisdagen nu också reglering av resursanvändning. Resursanvändning inkluderar energi, råvaror och vatten, där vatten blir särskilt strikt reglerat. Svensk industri ligger i framkant gällande produktion av hållbara produkter med längre livslängd jämfört med motsvarande industrier i andra länder. Detta kräver ofta mer resurser i ett enskilt processteg men ger ofta större miljönytta i slutprodukten.

– Det är därför viktigt för allt miljöarbete att det finns möjlighet att ta hänsyn till flera olika miljöaspekter och prioritera vad som är viktigast, annars blir det ingen verklig miljönytta, säger Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin.

Det är just de aspekterna som nu kommer att hanteras i den så kallade Sevillaprocessen. Det svenska näringslivet har därför startat en ny arbetsgrupp för Sevillaarbetet.

– Nu krävs en kraftsamling för det kommande arbetet i Sevilla. Där leder EU-kommissionen arbetet tillsammans med industri, medlemsstater och miljöorganisationer med att sätta utsläppsvärden och resursanvändningsvärden för befintliga och nya sektorer såsom gruvor, batterier, deponier och viss ytterligare stålbearbetning, säger Karin Nilsson, expert miljöpolicy Svenskt näringsliv.

När direktivet är publicerat ska det implementeras inom 22 månader i svensk lagstiftning.

– Vi ser nu fram emot fortsatt arbete när det reviderade industriutsläppsdirektivet ska bli en del av svensk lag. Det är viktigt att detta görs klokt på ett väl avvägt sätt för att förenkla de svenska miljöprövningsprocesserna, säger Helena Sjögren, ansvarig miljöpolicy Skogsindustrierna.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Nilsson, expert miljöpolicy, Svenskt Näringsliv.
karin.nilsson@svensktnaringsliv.se

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor, Jernkontoret.
070 679 17 95, eva.blixt@jernkontoret.se

Helena Sjögren, ansvarig miljöpolicy, Skogsindustrierna
08 762 72 35, helena.sjogren@skogsindustrierna.se

Kristina Branteryd, expert miljö, Svemin
072-018 53 05, kristina.branteryd@svemin.se