Energiministern i möte med Jernkontorets vd om elektrifieringen av stålindustrin

Den 11 april tog energiminister Khashayar Farmanbar emot Annika Roos, vd på Jernkontoret, och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, för ett möte på Infrastrukturdepartementet. Tillgång till och utbyggnad för dubbelt så mycket fossilfri el diskuterades samt hur industrin kan bistå för att politiken ska kunna öka tempot i beslutsfattandet.

Annika Roos, vd på Jernkontoret, har pekat ut energiförsörjning som en av järn- och stålindustrin absolut viktigaste frågor. Jernkontoret har varit aktiva under regeringens arbete med elektrifieringsstrategin och den 11 april möttes Annika Roos, Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret och energiminister Khashayar Farmanbar för att prata fossilfri energiförsörjning och behovet av att politiken ökar tempot.

– Jag tror att stålindustrin och energiministern har en tydlig gemensam målbild, att tillväxt är vägen för att nå klimatmålen och att konkurrenskraften kan stärkas av en hållbar omställning. Men det är angeläget att politik och industri kan hålla en kontinuerlig dialog om utvecklingen, och i det också öka förståelsen sinsemellan, säger Annika Roos efter mötet.

I mötet pekade energiministern särskilt på att klimatmålen kan uppnås genom tillväxt i Sverige. Men vägen dit innehåller ett antal utmaningar, och han pekade bland annat på målkonflikter mellan lokala och nationella intressen och acceptans för viktiga satsningar för fossilfri energiproduktion och -distribution. Energiministern var också väl medveten om att ineffektiva tillståndsprocesser riskerar att bromsa omställning och utveckling av industrin.

– Vi tar till oss energiministerns budskap om att också vi inom industrin behöver bidra i samtalen om målkonflikter och till acceptans för den stora omställning som Sverige genomgår. Vår roll blir att vara ännu tydligare kring den nytta som investeringar och satsningar på den hållbara omställningen faktiskt ger för våra företag, orter och klimatet, förklarar Annika Roos.

En förutsättning för industrins omställning är en ökad användning av el. Det krävs dubbelt så mycket fossilfri el och att politiken ökar tempot i beslutsfattandet.

– Den snabba utvecklingen på marknaden och industrins uppdaterade planer för att ställa om ökar behovet av fossilfri el på kort sikt. Omställningen är marknadsdriven och kunderna arbetar tillsammans med företagen för att hitta hållbara lösningar. Att öka tempot i beslutsfattande var ett av våra viktigaste medskick i mötet med energiminister Khashayar Farmanbar, säger Annika Roos.

Synpunkter på elektrifieringsstrategin och förslag för genomförandet – nu krävs en plan med tydliga actions

Annika Roos och Helén Axelsson framförde synpunkter på regeringens Elektrifieringsstrategi och pekade ut arbetsprocessen med dialogen mellan industri, tjänstemän och politiken som en verklig styrka. Strategin består dessutom av en ordentlig genomgång av vilka frågor som måste lösas och den genomsyras av ett teknikneutralt perspektiv som fokuserar på vilka funktioner som elsystemet måste uppfylla.

– Nu måste elektrifieringsstrategin omsättas i en plan med tydliga actions. Vi behöver en omfattande omställning av det svenska elsystemet, med mer elproduktion, inte minst i södra Sverige, och en nätutbyggnad som når fram till industrin i tid, avslutar Helén Axelsson.

Läs mer: