Fyra frågor i valrörelsen 2022

Om mindre än ett år är det val till riksdag, region och kommun i Sverige. Järn- och stålföretag i Sverige bidrar med samhällsnytta på alla de nivåer som svenska medborgare röstar om. Det är marknaden som efterfrågar våra hållbara material och produkter, men det är politiken som kan skapa förutsättningarna för oss att fortsätta leda klimatomställningen. En bra industripolitik är en bra klimatpolitik.

Sveriges järn- och stålindustri har höga ambitioner inom många områden. För att uppnå vissa av dessa behöver vi samverka med politik och myndigheter – lokalt, nationellt och inom EU. Inför valrörelsen har vi valt att lyfta fyra politiska frågor som är särskilt viktiga för vår svenska järn- och stålindustri och en hållbar omställning.

Tillståndsprocesser

Idag står tillståndsprocesser i vägen för såväl järn- och stålindustrins utveckling och omställning, som för ökad hållbarhet i samhället. Staten måste göra en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara tillståndsprocesser.

– Både vid utformning av regelverken och i myndigheternas genomförande av lagstiftningen måste utgångpunkten vara att det ska bidra till att främja tillväxt i svenska företag, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga. Bara med en gemensam målbild och ömsesidigt förtroende så kan tillståndsprocessen bidra till att vi kan nå klimat- och miljömål, säger Helén Axelsson, Energi- och miljödirektör på Jernkontoret.


Helen-Eva-Pär.jpg

Bland dem på Jernkontoret som handhar frågor som berör tillståndsprocesser, energi, miljö, klimat och hållbarhet finns Helén Axelsson, Eva Blixt och Pär Hermerén Foto: Pia Nordlander.

Elförsörjning 

Om Sverige och svenska företag ska klara av att genomföra klimatomställningen och säkerställa tillväxt måste mycket stora investeringar göras i både produktions- och överföringskapacitet.

– Politiken måste skapa förutsättningar för att på mest kostnadseffektiva sätt möta behov på dubbelt så mycket el som vi använder idag, över 300 TWh/år. För att göra det är stora satsningar för nätutbyggnad nödvändigt, och självklart även en utökad kraftproduktion, särskilt i södra Sverige, säger Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Kompetensförsörjning 

För att svenska företag ska kunna fortsätta utvecklas krävs nya idéer och förmåga att tillämpa den senaste tekniken. Tillgång till rätt kompetens hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän är avgörande för klimatomställningen, för industrin och för Sverige.

– Ansvaret att attrahera medarbetare ligger i huvudsak på vår industri och våra företag, men ett utbud av utbildningar som väger in näringslivets behov och vilka kompetenser som efterfrågas möjliggör för fler unga människor att gå från utbildning till kvalificerade jobb. Det bidrar också till att stärka kompetensförsörjningen till industrin, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Sverige i EU

Den svenska järn- och stålindustrin verkar för en fri och rättvis handel. Att undanröja handelshinder samt verka för att industrin har ett globalt marknadstillträde är avgörande för att industrin ska kunna fortsätta öka exporten av sina produkter.

– Vi vill tillsammans med svenska beslutsfattare verka för en gemensam europeisk industripolitik som skapar förutsättningar för hållbar omställning, innovation och fri konkurrens. Här behöver den svenska politiken ta en ännu mer aktiv roll både i EU-samarbetet och globalt, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Mathias-Gert-Helena-Robert.jpg

Mathias Ternell arbetar med handelspolitik och marknadsfrågor. Gert Nilson, Helena Malmqvist och Robert Eriksson handhar frågor som berör forskning, utbildningsfrågor och industrins kompetensförsörjning. Foto: Pia Nordlander.

Järn- och stålindustrin är en aktiv röst för basindustrins förutsättningar i Sverige

En bra industripolitik är en bra klimatpolitik. Omställningen som sker i svenska företag, men också de produkter och tjänster som efterfrågas världen över, gör det möjligt för Sverige att uppnå klimatmålen och bidra till den omställning som hela världen måste genomgå.

– Järn- och stålföretagen i Sverige tillsammans med marknaden, alltså kundernas efterfrågan på hållbara produkter, driver omställningen och tempot är högt. Politikens uppdrag är att riva hinder och skapa bästa möjliga förutsättningar för oss att fortsätta ställa om, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Läs mer och kontakta oss gärna!