Industrirådet lanserar rapport och databas om industrins kompetensbehov

I februari presenterade Industrirådet, med hjälp av Demoskop, en rapport om industrins kompetensbehov 2024-2027Kopplat till rapporten har nu en databas lanserats som kartlägger industriföretagens kompetensbehov. Syftet med såväl rapporten som databasen är att belysa vilka framtida efterfrågade kompetenser, på både nationell och regional nivå, som industrin behöver rekrytera.  

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, tror att kartläggningen av industrins kompetensbehov samt databasen kommer att göra stor nytta för företagen. Foto: Jernkontoret.  

Den 2 februari släppte Industrirådet rapporten “Industrins kompetensbehov 2024-2027. I rapporten redogörs i korthet för hur industriföretagen bedömer kompetensläget, hur många som behöver rekryteras inom de närmaste åren till de vanligaste yrkesrollerna och vilka kompetenser som är mest efterfrågade.  

Bland annat framkommer att gymnasie- och högskoleutbildade inom teknik är eftertraktade men att det också finns potential för redan yrkesverksamma att utvecklas i nya roller. 

I rapportens slutsatser understryks vikten av att anpassa gymnasiala och vuxenutbildningar efter arbetsmarknadens behov, med särskilt fokus på yrkesutbildningar. Det framhålls också behovet av att utveckla flexibla utbildningsvägar som möjliggör livslångt lärande, inte minst genom utbyggnaden av yrkeshögskolan och skapandet av korta, yrkesinriktade program.  

Industrirådet betonar att teknikskiften och digitalisering kommer fortsätta kräva en viss typ av kompetens. Därför är anpassade yrkesutbildningar och flexibelt lärande för yrkesverksamma, med fokus på industrins behov avgörande. 

Ladda ner Industrirådets rapport om kompetensbehovet 2024-2027 här.  

Databas för att kartlägga kompetensbehoven 

I samband med lanseringen av rapporten har Industrirådet tagit fram en databas för att kartlägga nutida och framtida kompetensbehov med hjälp av Demoskop. Utifrån en omfattande enkätundersökning bland Industrirådets medlemsföretag, syftar databasen till att utveckla en omfattande kunskapsbas som kan bidra med en djupgående förståelse för industrins behov av kompetens.  

– Det är ingen hemlighet att industrin ser kompetensförsörjning som en helt avgörande fråga för framtiden. Nu har vi också fått politiken att lyssna på oss, och flera viktiga reformer är på gång. I det läget är det förstås jätteviktigt att industrin kan ge ett bra svar på frågan vad det är vi behöver. Tack vare Industrirådets omfattande undersökning kan vi nu svara på det. Genom att databasen är nedbruten på en rad områden kan vi till och med ta fram väldigt detaljerade svar, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret. 

I databasen finns exempelvis möjlighet att söka utifrån geografiskt område, delbransch och få fram såväl de medverkande företagens rekryteringsbehov som utmaningar. 

Läs mer om undersökningen och utforska Industrirådets databas här.