Tvärvetenskaplig forskning i sitt esse

I slutet av januari arrangerade Jernkontorets teknikområde 31 Band och plåt, (TO 31) och teknikområde 60 Digitalisering, (TO 60) ett gemensamt seminarium i Sandviken. Tvådagarsseminariet samlade ingenjörer och forskare från den nordiska stålindustrin för att diskutera restspänningar, digitalisering och spårbarhet. Arrangemanget, som inkluderade föredrag, workshops och ett studiebesök på Alleima, belyste innovation och samarbete som drivkrafter för järn- och stålindustrins framtid.

Bild på några av deltagarna. Foto Helena Malmqvist.

Den 29-30 januari samlades ett 40-tal personer vid Högbro Brukshotell i Sandviken – dit representanter från Jernkontorets TO 31 Band och plåt, TO 60 Digitalisering samt externa föredragshållare var inbjudna för två kunskapsbyggande halvdagar och ett studiebesök på Alleima.

Seminariedagarna inleddes med en introduktion av ordförande och forskningschefer från båda teknikområden; Cecilia Lille från Outokumpu som är ordförande TO 31, Anders Ulfvin från Alleima, ordförande för TO 60, Rachel Pettersson, forskningschef för TO 31 på Jernkontoret och Helena Malmqvist, forskningschef för TO 60 på Jernkontoret, vilka alla hade del av arrangemanget. Vid sammanträdets första dag behandlades ett brett spektrum av föredrag som spände över olika ämnen från stålindustrin ochleverantörer till akademiska insikter.

Bland talarna fanns Jonas Lagergren från SSAB, som delade insikter om restspänningars betydelse och mätmetoder på SSAB:s produkter, varpå Per Lundin, Lundin Stress Service, beskrev mätning av restspänningar och gav en översikt av olika metoder. Jonas Holmberg från RISE, beskrev restspänningar i platta material efter materialframställning och sluttillverkning. Mikael Malmström från Swerim, tog upp användningen av ultraljud för att mäta restspänningar, medan Pontus Darth, även han från Swerim, belyste processmodellering inom aluminiumvalsning som en del av VMAP Analytics-projektet.

Ett av seminariets mest framåtblickande moment var när Justin Alsing och Niall Jeffrey från Calda presenterade hur AI kan revolutionera hanteringen av platta produkter, vilket pekar mot en framtida riktning där teknik spelar en central roll. För detta ändamål diskuterades även spårbarhet och nya tekniker, med bidrag från Tania Irebo Schwartz och Krister Ekström från Swerim, och Anders Ulfvin från Alleima. Som avrundning på den första dagen gav Niclas Björsell, Högskolan i Gävle, en utblick i världen och vad som görs inom området prediktiv kvalitet för platta produkter.

Den andra dagen fokuserade på att djupdyka i specifika utmaningar och möjligheter genom två workshops. Temat för den första sattes av Cecilia Lille, Outokumpu; Anders Hoel, Alleima, Anders Carlestam, SSAB Oxelösund och Pierre Godel, SSAB Borlänge och kretsade kring riktningsprocesser och restspänningar. Deltagarna utforskade bland annat strategier för att minimera behovet av riktning, val av riktningstyper och mätning av restspänningar.

Temat för den andra workshopen presenterades av Eddie Ahlin, Alleima, Joakim Ebervik, Outokumpu, Anton Engman, Uddeholm, Marcus Svadling, Ovako och Jan-Erik Samuelsson, Erasteel och berörde företagens användning av digitala tvillingar, Big Data och AI för att adressera både befintliga och framtida behov. Därefter fick deltagarna diskutera frågeställningar om vad som är viktigast inom spårbarhet hur digitalisering kan lösa ett behov och hur man får med hela företaget på digitaliseringsresan.

Helena Malmqvist, forskningschef på Jernkontoret och medarrangör till arrangemanget var – efter två händelserika dagar – mycket nöjd och summerade allt med att säga:

– Det var ett välbesökt seminarium och tidvis duggade frågorna tätt, vilket tyder på att presentationerna väckte intresse hos deltagarna.

De många intressanta frågeställningarna och diskussionerna som uppstod under seminariet underströk värdet av att mötas över teknikgränser.

– Jag uppskattar verkligen den tvärfunktionella aspekten vi får med denna typ av seminarium. Representanter från många olika företag, olika teknikområden externa föreläsare och deltagare från akademin bidrar verkligen till att det skapas möjligheter att dela erfarenheter och diskutera framtida gemensamma initiativ, säger Anders Ulfvin R&D Specialist Hot Tube Manufacturing på Alleima.

Cecilia Lille från Outokumpu delar och utvecklar Anders resonemang med att säga:

– En utmärkt mix av föredrag från stålindustrin och specialister inom området, samt interaktiva dialoger, gjorde att jag kunde ta till mig ny kunskap under dessa dagar, menar Cecilia.

Resultaten och insikterna från seminariets workshops kommer att tas vidare i arbetet inom de olika teknikområdena, vilket lovar gott för framtida innovationer och samarbeten inom den stålindustrin.

Seminariedagarna avslutades med ett välbesökt studiebesök på Alleima, vilket gav deltagarna en handfast upplevelse av den senaste tekniken och innovationerna inom stålindustrin.

---

Om Jernkontorets teknikområden
Gemensam forskning bedrivs inom 15 teknikområden (TO) på Jernkontoret. Forskningen omfattar material- och processteknik från råvara till färdiga stålprodukter samt bearbetningssteg som till exempel valsning, extrusion och dragning.Det finns också teknikområden för materialens egenskaper, värmningsteknik, analytisk kemi, oförstörande provning, digitalisering, pulvermetallurgi samt restprodukter. Avdelningen för forskning och utbildning leder verksamheten.Så gott som alla stålverk i Sverige, Finland och Norge samt viktiga leverantörer och kunder till stålindustrin deltar i samarbetet. Läs mer om Jernkontorets teknikområden.