Teknikområde 23 utvecklar finska kontakter

Styrelsen för Jernkontorets teknikområde 23, Metallurgi, besökte under hösten finska Uleåborgs universitet. Anledningen till besöket var att stifta bekantskap med tre företag med nära koppling till universitetet för att se om det finns underlag för framtida, gemensamma forskningsprojekt.

Medlemmar i teknikområde 23 och värdar från Uleåborg. Från vänster: Juha Roininen, Mikko Jokinen, Robert Vikman, Christer Ryman, Jyrki Pitkälä, Olle Sundqvist, Gunnar Lindstrand, Hannu Suopajärvi. Foto: Henri Pauna.

Kring universitetet i Uleåborg har några företag, Sapotech, Luxmet och SFTec, bildats under 2010-talet. Dessa företag, som knoppats av från universitetet, har alla speciell inriktning på processutveckling inom stål- och metallindustrin. En av anledningarna till att de finns just där är den relativa närheten till den metallurgiska industrin i norra Finland, där SSAB, Outokumpu och Boliden driver stora verk. En annan anledning är det program som startats av finska myndigheter med inriktning mot fossilfrihet inom metallindustrin, vilket givit nödvändiga ekonomiska förutsättningar för utvecklingsarbete inom området. Under 2024 kommer ett nytt program, FFS2, att sjösättas och ett stort arbete pågår med att fylla det med projekt som rör reducering med vätgas, användning av biomaterial vid metalltillverkning, modellering av ljusbågsugnar, gjutpulverutveckling, modellering av varmvalsning och återvinning av restprodukter.

Styrelsen för Jernkontorets teknikområde 23, Metallurgi (TO 23) besökte universitetet i Uleåborg på senhösten 2023, där Sapotech, Luxmet och SFTec stod för värdskapet tillsammans med universitetet och SSAB. En av anledningarna till besöket var att teknikområdets styrelse skulle bekanta sig med företagen för eventuella framtida gemensamma projekt om mätning, styrning och digitalisering inom TO 23:s intresseområde. Sapotech deltar redan nu i forskningsprojektet SmartCast inom teknikområde 24, Gjutning och stelning (TO 24).

Uleåborgs universitet har en betydande del avsatt för processmetallurgisk forskning, där 13 postdoktorer och åtta doktorander arbetar inom många olika forskningsområden inom hela stålverksprocesskedjan råvaror-stränggjutning. Bland annat inom biokoltillämpningar, vätgasreducering, användande av OES (Optical Light Spectrometry) och mikrovågs- och vibrationsmätningstekniker. Grundläggande kunskap om processerna är nödvändigt för de varierade modelleringsarbeten som pågår.

SSAB deltar aktivt i de finska forskningsprogrammen tillsammans med Uleåborgs universitet och en rad olika företag. Man deltar också i förarbetet kring det nya programmet FFS2.

– Den finska satsningen på teknik och processer för att minska koldioxidbelastningen på atmosfären är imponerande och har haft en nationell uppslutning av samtliga stålföretag under cirka 10 år. Satsningen har en bredare ansats och förefaller vara mer gemensam över företagsgränserna jämfört med den i Sverige. Samarbeten med avknoppningsföretagen har förekommit i separata projekt med goda erfarenheter. Det kan vi utveckla vidare, säger Olle Sundqvist, ordförande i teknikområde 23.

Om företagen
Sapotech arbetar mycket med lasermätning och kan därför delta i projekt där inspektion av ytor är viktigt för att upprätthålla kvaliteten, som vid ytsyning av stränggjutna ämnen eller valsade band för undvikande av att material med defekter bearbetas vidare nedströms i processkedjan. Även för att tidigt upptäcka fel i gjutmaskinen eller valsverket och snabbt kunna åtgärda dem. I stålverk används deras utrustning för att inspektera ugnar och skänkar.

Luxmet utvecklar styrsystem som baseras på mätningar av ljus från processerna. OES (Optical Light Spectrometry) används för kontaktlös temperaturmätning i ljusbågsugnar och skänkugnar. Slaggens sammansättning i skänk kan också mätas.

SFTec specialiserar sig på torkning och förbehandling av tillsatsmaterial till processerna. De har utvecklat en process där spillvärme från stålverksprocesserna, eller andra heta processer, används för att torka våta material som restmaterial från pappersindustrin, biomassa eller slam från metallinstrin så att de kan användas i processerna eller vidarebearbetas till användbart material.