Svensk industri tar aktiv roll i arbetet med EU:s industriutsläpp

Inom kort röstar Europaparlamentet om det reviderade industriutsläppsdirektivet IED. Därefter tar nästa steg vid, då kraven på utsläpp ska specificeras i den så kallade Sevillaprocessen. En särskild arbetsgrupp har nu formats för att samla svensk industri under processen och möjlighet finns för fler intresserade att delta. Jernkontoret leder arbetsgruppen under det första året.

I mitten på mars planerar Europaparlamentet rösta igenom slutversionen av det reviderade industriutsläppsdirektivet, IED. Även om den slutgiltiga texten ännu inte är helt färdigredigerad står det klart att kraven på både utsläpp och resursanvändning kommer blir striktare. Vilka kraven blir bestäms i den så kallade Sevillaprocessen, som leds av en del av EU-kommissionen som kallas IPPC-byrån (Integrated Pollution Prevention and Control), vilken har sitt kontor i Sevilla i Spanien.

Inom ramen för Sevillaprocessen bildas tekniska arbetsgrupper för varje referensdokument (BREF) som ska fastställa vad som är bästa tillgängliga teknik (BAT - Best Available Techniques) för att reducera miljöpåverkan från en sektor. Industrin är en av förhandlingsparterna, tillsammans med medlemsstater och miljöorganisationer.

Kraven i IED kommer att täcka bindande värden för användning av vatten, energi, material och kemikalier. Dessutom kommer helt nya tekniker (ET – emerging techniques) ingå i kraven, inte bara bästa tillgängliga tekniker. Dessutom kommer det lägsta värdet i intervallet för tillåtna utsläpp vara utgångspunkten när villkorsvärden ska sättas (idag ligger det högsta värdet i intervallet i Industriutsläppsförordningen). Detta innebär att industrin under Sevillaprocessen i högre utsträckning kommer behöva fokusera på vilken nivå det lägsta tillåtna värdet hamnar på. Detta arbete kan bara göras med goda tekniska, ekonomiska och miljömässiga argument. Här kommer industrin ha en viktig roll att spela vid förhandlingsbordet i Sevilla.

Onsdagen den 21 februari samlades representanter för svensk industri för en kick-off inför arbetet med Sevillaprocessen. En särskild arbetsgrupp formades som ska samla svensk industri under processen.

– Vi har samarbetat mellan branschorganisationerna genom hela revideringsfasen och såg behovet att också starta samarbete för Sevillaarbetet. Olika delar av industrin berörs av olika referensdokument, kallade BREF, men vi kan lära oss av varandra mellan de olika BREF-arbetena. Svensk industri måste bli mer aktiv eftersom vi har avancerade produkter som har ett annat resursbehov och utan denna input data blir värdena annorlunda, säger Eva Blixt, miljörådgivare och IED-expert på Jernkontoret.

Sevillaarbetsgruppen är öppen för företag och organisationer och redan vid kick-offen var det mer än 50 personer som deltog. Gruppen kommer träffas regelbundet och arbetet under det första året leds av Jernkontoret för att sedan gå vidare till andra branscher. Nästa möte är den 28 maj kl 10-12.

Är du intresserad att bli del av Sevillaarbetsgruppen?

Vid intresse att delta i arbetsgruppen, kontakta Jernkontorets Eva Blixt (eva.blixt@jernkontoret.se eller 08-679 17 95). Möjlighet finns då också att få tillgång till inspelningen från kick-offmötet.


Klicka här för en lista över alla BREF-dokument.
Klicka här för att se en kort film om Sevillaprocessen.

Här kan du läsa fler nyheter från Jernkontoret om IED: