Nytt råd sätter fokus på kompetensförsörjningen

Tillgången till rätt kompetens är en fråga av största vikt för företagen inom järn- och stålindustrin. Därför har Jernkontoret nu initierat ett nytt råd, kompetensförsörjningsrådet, för att samla arbetet med frågorna. Veronica Magnusson, Alleima valdes den 13 maj till ordförande för det nya rådet.

Veronica Magnusson, VP & Head of Alleima Competence Center på Alleima, är ny ordförande i kompetensförsörjningsrådet.
Under våren har Jernkontorets nyaste råd, kompetensförsörjningsrådet, tagit form. Rådet ska hantera frågor som rör branschattraktivitet, rekrytering och utbildning. Rådet är öppet för alla Jernkontorets delägare och intressenter och ledamöterna utgörs av företagens HR-chefer och HR-representanter, tillsammans med Jernkontorets tekniske direktör, kommunikationsdirektör samt personer inom Jernkontoret med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor.

– Intresset för kompetensförsörjningsrådet har varit stort från företagen. Det vittnar om att det här är en prioriterad fråga där det finns ett behov av att se över hur vi bäst jobbar tillsammans, säger Jernkontorets Lotta Sörlin, som är sekreterare i kompetensförsörjningsrådet.

Vid kompetensförsörjningsrådets andra möte den 13 maj, valdes Veronica Magnusson, VP & Head of Alleima Competence Center på Alleima, till ordförande för rådet:

Varför behövs ett kompetensförsörjningsråd?

– Ett kompetensförsörjningsråd behövs av flera anledningar. För det första möjliggör det en samordning av olika aktörer och intressenter som är involverade i kompetensförsörjningen till svensk basindustri. Genom det här rådet får vi en plattform där vi kan diskutera och utveckla strategier och aktiviteter som sen nyttjas systematiskt och metodiskt för att möta framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden. Jag ser även att rådet kan och bör fungera som en arena för kunskapsutbyte och lärande mellan olika sektorer och branscher. Genom att samla dessa experter och representanter från olika delar av industrin kan vi identifiera gemensamma utmaningar och arbeta fram lösningar som främjar en hållbar kompetensförsörjning.

Vilka frågor hoppas du få diskutera inom rådet?

– Inom kompetensförsörjningsrådet finns det en rad viktiga frågor som är relevanta att diskutera. Det handlar om att identifiera vilka kompetenser vi behöver i framtiden och hur vi inom industrin kan förbereda oss för detta. Vi vill vara med och bidra till att utveckla utbildningssystemet så att vi säkerställer att det möter arbetsmarknadens behov och främjar livslångt lärande. Det handlar också om frågor som jämlikhet och inkludering, för att säkerställa att kompetensförsörjningen är inkluderande och att alla har möjlighet att delta och dra nytta av utbildning och arbetsmarknad.

För att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning är det viktigt att främja samarbete och samverkan mellan näringsliv, utbildningssektor, fackföreningar och myndigheter.

Vad tar du med dig från det senaste mötet?

– Alla deltagarnas engagemang och intresse i frågan och det stora behovet av att både diskutera och dela med oss till varandra. Det gäller både de utmaningar vi upplever och att så generöst dela med oss av olika lösningar vi har märkt fungerar i våra respektive bolag. Även känslan av att vi tillsammans verkligen kan göra skillnad och nyttja den totala kognitiva intelligensen av samtliga deltagare i rådet för att gemensamt finna kreativa lösningar på de utmaningar vi redan har samt står inför.

Här kan du läsa mer om kompetensförsörjningsrådet.

Kompetensförsörjning är en av järn- och stålindustrins prioriterade frågor. Klicka här för att läsa mer om vad vi tycker om kompetensförsörjning.