Möt våra experter i Almedalen

Under årets Almedalsvecka är flera av Jernkontorets experter på plats för att lyfta de områden som är prioriterade för järn- och stålindustrins omställning och framtid, så som tillståndsprocesser, elförsörjning och kompetensförsörjning. Behöver du en expert till ditt seminarium? Läs mer nedan! 

En konkurrenskraftig omställning 

Stålföretagen finns i hela Sverige, från norr till söder, med viktiga bidrag till jobb, välfärd och BNP. Idag är den svenska järn- och stålindustrin globalt konkurrenskraftig, ledande i den gröna omställningen, och bidrar med ett exportvärde på mer än 70 miljarder kronor varje år. Men för att vi ska kunna fortsätta omställningen krävs en industripolitik som river hindren och skapar förutsättningar för detta. 

Elförsörjning 

Sveriges framstående roll som järn- och stålnation är starkt knuten till en stabil tillgång på el till konkurrenskraftiga kostnader. För att lyckas med klimatomställningen och fortsatt tillväxt krävs omfattande investeringar i produktions- och överföringskapacitet. Det är kritiskt att staten snabbt prioriterar insatser i både elnät och kraftproduktion för att säkerställa omställning och konkurrenskraft. 

Läs mer om våra uppmaningar till politiken gällande en stabil elförsörjning här. 

Tillståndsprocesser 

Effektiva tillståndsprocesser är en förutsättning för att åtgärder som minskar utsläpp ska kunna genomföras koordinerat med företagens investeringscykler. Nuvarande processer är dock både tidskrävande och dyra, utan att vidra till ökad miljönytta i motsvarande grad. De utgör idag ett hinder för både utvecklingen inom järn- och stålindustrin och för samhällets hållbarhetsambitioner. Reformer krävs för att skapa mer effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser. 

Läs mer om våra uppmaningar till politiken i fråga om tillståndsprocesser här. 

Kompetensförsörjning 

Framgången för Sveriges järn- och stålindustri vilar på dess förmåga att locka, anställa, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. För att hålla jämna steg med teknisk utveckling och fortsätta växa behöver företagen tillgång till rätt kompetenser på alla nivåer. Det är centralt för klimatomställningen och Sveriges konkurrenskraft. Staten behöver verka för ett fungerande utbildningssystem med ett relevant utbildningsutbud som matchar näringslivets behov så att unga människors investeringar i utbildning kan ge en bra avkastning. 

Läs mer om våra uppmaningar till politiken i fråga om kompetensförsörjning inom industrin här. 

 

Våra experter som är på plats i Visby

 

Annika Roos 

Annika är vd på Jernkontoret och har över 35 års erfarenhet från stålindustrin, bland annat som global chef för Powder-verksamheten inom Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hon är väl insatt i frågor som rör järn- och stålindustrins omställning såsom kompetensförsörjning, elförsörjning och tillståndsfrågor. Hon pratar också gärna om konkurrenskraft och jobb och hur aktuella EU-frågor påverkar svensk järn- och stålindustri. 

Kontakt och mötesförfrågan: annika.roos@jernkontoret.se 

Helén Axelsson  

Helén är miljö- och energidirektör på Jernkontoret och specialist på energi, klimatfrågor, EU:s utsläppshandel och andra styrmedel. Hon värnar om helhetsperspektivet i miljödebatten. 

Kontakt och mötesförfrågan: helén.axelsson@jernkontoret.se  

 

Eva Blixt 

Eva är rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret och expert på stålindustrins restprodukter, EU:s industriutsläppsdirektiv (IED), en rad olika BREF-dokument och BAT-slutsatser samt avfallsfrågor. Eva är nationalekonom med ett förflutet inom Regeringskansliet och Riksbanken. 

Kontakt och mötesförfrågan: eva.blixt@jernkontoret.se  
 

Gert Nilson 

Gert är teknisk direktör på Jernkontoret. Han har en bred industribakgrund och erfarenhet från bland annat USA och Tyskland. Kreativitet och innovation står i fokus när Gert Nilson pratar om framtidens basindustri. 

Kontakt och mötesförfrågan: gert.nilson@jernkontoret.se  

 

Pär Hermerén 

Pär är rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret. En energiexpert med många års erfarenhet från både den offentliga och privata sidan som gärna anlägger ett helhetsperspektiv på frågor om bland annat energieffektivisering och energiförsörjning. Pär är civilekonom och leder även Jernkontorets energiråd.   

 Kontakt och mötesförfrågan: pär.hermeren@jernkontoret.se  

 

Kristian Ljungblad 

Kristian är public affairs-direktör på Jernkontoret och har en bred politisk erfarenhet från bland annat Regeringskansliet, riksdagen och Europaparlamentet. Han pratar gärna om järn- och stålindustrins prioriterade frågor för att öka konkurrenskraften och driva på omställningen, både på nationell och EU-nivå. Han är också en van moderator med insikter om politikens och industrins villkor. 

Kontakt och mötesförfrågan: kristian.ljungblad@jernkontoret.se  

 

Läs mer om vilka seminarier och mingel vi deltar på under årets Almedalsvecka här.