Grön omställning kräver ny mineralstrategi

I ny rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) konstateras att Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle kräver. Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson är IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen som tagit fram rapporten. I ett pressmeddelande från IVA berättar han om rapportens slutsatser.

Tillståndsprocesser för utvinning av metaller och mineral kritiseras ofta i debatten för att ta för lång tid och vara komplicerade. IVA anser att perspektivet behöver vidgas. Bildkälla: IVA.

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Strategin behöver ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i den nya rapporten ”Ökade behov av metaller och mineral – strategier, mål- och intressekonflikter”.

Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson är också IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen som tagit fram rapporten, som är den tredje av fyra rapporter från IVAs projekt ”Vägval för metaller och mineral”. Huvudfrågan för projektet är hur Sverige och Europa på ett hållbart och långsiktigt sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

– Arbetet som just inletts inom Regeringskansliet behöver resultera i en tydlig, ambitiös och långsiktig mineralstrategi. En sådan är nödvändig för att Sverige fullt ut ska kunna ta sitt ansvar och bidra till att säkra försörjningen av kritiska metaller och mineral inom EU. Strategin måste också ge effektivare tillståndsprocesser och innehålla åtgärder för att öka lokalsamhällets acceptans för gruvbrytning, säger Gert Nilson i ett pressmeddelande från IVA.

I Sveriges strategiarbete kommer EU-direktivet Critical Raw Materials Act (CRMA) att vara ett ramverk. Det nya EU-direktivet syftar till att säkra tillgången på kritiska råmaterial. En utmaning för Sverige är enlig IVA vilken aktiv roll vi väljer i EU-arbetet och hur vi väljer att prioritera i olika frågor, till exempel när det gäller importberoendet, forskning och innovation, cirkulär ekonomi samt i mål- och intressekonflikter.

Tillståndsprocesser för utvinning av metaller och mineral kritiseras ofta i debatten för att ta för lång tid och vara komplicerade. IVA anser att perspektivet behöver vidgas.

– Tillståndsprövningarna är vårt demokratiska redskap för att hantera svåra intresse- och målkonflikter, så vi får ha respekt för att de är komplicerade. Men det går att göra dem mycket effektivare utan att tumma på kraven. Ett enkelt exempel är att vara mera strikta med tidplanerna. Andra viktiga åtgärder skulle vara att stärka myndigheternas resurser och handläggarnas kompetens och framför allt att i lagstiftningen förtydliga vad som krävs och vilka roller olika myndigheter ska ha, säger Gert Nilson.

Miljöprövningarnas syfte är att hantera lokal påverkan av miljöfarlig verksamhet medan det ofta är nationella så kallade riksintressen som konkurrerar om markanvändningen. Miljöbalken ger också utrymme för att göra avvägningar mellan olika typer av markanvändning, men idag saknas det tydliga riktlinjer från riksdag och regering.

– Det är ofta riksintressen som mineralfyndigheter, renskötsel, friluftsliv och totalförsvar som kommer i konflikt med varandra och som idag ska hanteras på lokal nivå. Det fungerar inte. Det behövs betydligt tydligare politisk vägledning för att nationella prioriteringar ska få genomslag, säger Gert Nilson.

Sverige avviker också från sina nordiska grannländer när det gäller ekonomisk kompensation dem som påverkas av gruvverksamhet.

– I Finland och Norge får lokalsamhället kompensation för till exempel gruvdrift, vilket ökar acceptansen rejält. Samtidigt är det viktigt att inte kostnaderna för gruvdrift ökar, så det handlar om att omfördela vart skatter och avgifter tar vägen, säger Gert Nilson.

Hör Gert Nilson i Ekonomiekot Extra

I Sveriges radios Ekonomiekot Extra kan du höra en intervju med Gert Nilson om rapporten. Klicka här för att komma till programmet.

Se även: