Delmål för kraftproduktion saknas i regeringens energipolitiska inriktning

Jernkontoret välkomnar att regeringens energipolitiska inriktning sätter ett tydligt mål för kraftproduktionen fram till 2045, men delmål saknas tyvärr. Samtidigt framhåller Jernkontoret att en av de viktigaste förutsättningarna nu är en långsiktig energipolitik som levererar villkor som håller över lång tid och politiska maktskiften.

Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

I regeringens energipolitiska inriktningsproposition presenterades bland annat ett mål för kraftproduktionen fram till 2045. Jernkontoret välkomnar en sådan tydlig målsättning men beklagar samtidigt att inga delmål satts upp för vägen fram till 2045. En utökad kraftproduktion redan fram till 2035 är avgörande för omställning och konkurrenskraft, där vindkraft kommer spela en viktig roll.

– Långsiktighet är en förutsättning för ett kostnadseffektivt energisystem som lägger grunden för investeringsviljan och svensk industris konkurrenskraft. Samtidigt är vägen fram till 2045 av största vikt för att inte Sverige ska halka efter konkurrerande investeringsalternativ när den globala industrin ställer om. En kraftfull energipolitik måste säkerställa villkoren och möjligheterna för en fortsatt och utökad kraftproduktion även de närmaste fem till tio åren, säger Pär Herméren, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret.

Detsamma gäller andra energislag än el, inte minst biobaserad gas och andra bränslen som är nödvändiga för en fossilfri industri och en stärkt beredskap. Ytterligare konkretion kring hur industrins behov av bioenergi ska mötas hade varit önskvärt.

Svensk politik måste även se bortom Sveriges gränser och verka för en europeisk energi- och industripolitik där svensk industri får möjlighet att dra nytta av de förutsättningar som finns i Sverige. En integrerings- och solidaritetsdriven EU-agenda måste kombineras med främjandet av svenska intressen och vår förmåga att fortsatt vara en framstående industrination med högt utvecklad välfärd och innovationskraft. Energikostnader som ger Sverige en internationell fördel är även fortsättningsvis en förutsättning för bibehållen och stärkt konkurrenskraft.

 

Elförsörjning är en av järn- och stålindustrins prioriterade frågor. Här kan du läsa mer om vad vi tycker.