Snabbare kärnkraftsutbyggnad välkommen

Regeringen har presenterat en färdplan för ny kärnkraft i Sverige. En utökad produktion av fossilfri el är avgörande för industrins omställning. Jernkontoret välkomnar därför regeringens plan.

Jernkontoret välkomnar att regeringen fortsätter presentera förslag för att främja en snabbare utbyggnad av fossilfri kraftproduktion. En utökad produktion av fossilfri elkraft är en förutsättning för industrins omställning och en ökad industriell verksamhet. Det har en effekt i direkt klimatnytta – men är även helt avgörande för fler svenska arbetstillfällen, välfärdsfinansiering och försörjningstrygghet.

Satsningar som möjliggör en teknikneutral utbyggnad av elsystemet på ett kostnadseffektivt sätt måste sjösättas omgående, och utbyggnaden av kraftproduktion säkerställas både före och efter 2030. I det perspektivet kommer kärnkraften att spela en mycket viktig roll även framåt i det svenska energisystemet.

För industrin har beskedet möjlighet att skapa större politisk säkerhet avseende förutsättningarna för investeringar i framtida industriell verksamhet. För att detta ska uppnås krävs dock långsiktighet och det är centralt att den valda inriktningen kan överleva flera mandatperioder, oaktat politisk majoritet i riksdagen.

Läs även SKGS uttalande i frågan.

Elförsörjningen i fokus
Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.