Metallindustrin kraftsamlar för Impact Innovation

Nu har Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen, Sustainable Steel Region och Svenskt Aluminium beviljats medel från Vinnova för ett förberedelseprojekt inför den stora forsknings- och innovationssatsningen Impact Innovation.

Förberedelseprojektet ”Materiallösningar för ett hållbart samhälle” ska mobilisera relevanta aktörer för att undersöka hur området på bästa sätt skulle kunna använda ett program inom Impact Innovation för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt stärka Sveriges globala konkurrenskraft.

Ett program inom Impact Innovation skulle utgöra en nödvändig och självklar nod för den kraftsamling och det fokus som krävs för att ta nya energi- och materialsnåla lösningar hela vägen från idé och koncept till verklighet. Givet den bas som strategiska innovationsprogram etablerat skulle det dessutom redan från början åtnjuta högt förtroende hos centrala aktörer och därmed ta tillvara det stora momentum som redan är uppbyggt.

– Förväntningarna och engagemanget från industrin är jättestort och vi tror oss kunna sätta ihop ett programförslag med potential att både accelerera omställningen till hållbarhet och stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret samt projektledare för förberedelseprojektet ”Materiallösningar för ett hållbart samhälle”.

Aktörerna i förberedelseprojektet har under nio år drivit SIP Metalliska material, ett strategiskt innovationsprogram byggt på en för svensk metallindustri gemensam agenda. Programmet har samlat mer än 350 aktörer från en stor bredd av områden och byggt upp ett stort förtroende bland dessa aktörer. Till gruppens kärna, med aktörer inom metallframställning och -utveckling, har knutits många slutanvändare från olika områden liksom aktörer från olika delar i respektive värdekedja, men också kompetenser inom till exempel kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbarhet. I förberedelseprojektet deltar, utöver de kompetenser som drivit SIP Metalliska material, även kompetenser inom policy- och affärsutveckling samt regional utveckling.

– Att ha samverkat med Jernkontoret och Gjuteriföreningen i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material har varit väldigt värdefullt och givande för oss i svensk aluminiumindustri. Vi delar väldigt många frågor som är gemensamma för hela metallbranschen – till exempel hållbarhets- och kompetensfrågorna. Att vi nu tillsammans får kraftsamla för den nya ansökan till Impact Innovation känns både givande och hoppfullt, säger Lars-Inge Arwidsson, vd för Svenskt Aluminium.

Effekter på Impact Innovations identifierade samhällsutmaningar skulle bli ett stort bidrag till hållbart nyttjande av ändliga och begränsade naturresurser samt hållbara värdekedjor. När stora delar av världen kämpar med samma utmaningar – till exempel utbyggnad och lagring av fossilfri el – kommer lösningar som möter dessa utmaningar att snabbt kunna få globalt genomslag.