Debatt: ”Utnyttja effekten i elsystemet optimalt”

Dagens system för tilldelning av elektrisk effekt hämmar investeringar, försvårar omställningen och drabbar svensk konkurrenskraft negativt. Det skriver åtta företrädare för järn- och stålindustrin i gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

Stränggjutet ämne av stål. Foto: Stig-Göran Nilsson, Jernkontorets bildbank.

Sammanfattad debattartikel i Svenska dagbladet den 5 december:

Idag, tisdagen den 5 december pågår konferensen Ståldagen, järn- och stålindustrin årliga visionsdag. En av de frågor som diskuteras på scenen gäller nyttjande av tillgänglig effekt och den påverkan som dagens tilldelnings­process får.

Elektrifiering är en helt nödvändig del i den pågående omställningen – för industrin, för transport­sektorn och andra delar av samhället – och för att klara omställningen med bibehållen konkurrenskraft behövs mer ny fossilfri kraft­produktion.

Ett av de största hindren som företagen idag möter är att det tar alldeles för lång tid att få en anslutning till elnätet, eller att få möjlighet att förändra sitt effektuttag. Dessbättre finns det saker att göra så att den effekt som redan finns i systemet i dag skulle nyttjas bättre, men i debattartikeln beskriver industriföreträdarna många andra hinder.

Järn- och stålindustrin ser positivt på de myndighets­uppdrag som nu pågår där både Svenska kraftnät och Energi­marknads­inspektionen ser över hur tilldelnings­processen kan utvecklas. Åtgärder krävs som säkerställer att befintlig kapacitet i näten kan göras tillgänglig och att ”tomma” bokningar eller bristande samordning inte lägger hinder i vägen för detta. Industrin vill se:

  • En nationell samordning där behoven av de samlade ansökningarna kan sammanställas och även sättas i relation till de investeringar som behöver göras i elnäten. Det bör ske på en myndighet som på ett effektivt och rättssäkert sätt kan hantera frågan.
  • Att information om vilka ansökningar som ligger i olika regionnät sammanställs för att faktiska behov ska kunna identifieras och dubbel­bokningar upptäckas, samt tas med i bedömningen av hur mycket kapacitet som finns tillgänglig.
  • Att ansökningar om nytt eller utökat effektbehov innehåller information om bland annat tidplan, mognadsgrad i projektet, bedömd maximalt effektbehov samt förväntat medeluttag (MWh/h). Även en bedömning av vilken last man kan vara flexibel med skulle underlätta planeringen.
  • Att ansökningar ska kunna uppdateras över tid för att ta hänsyn till förändringar i både behov och tidplan.
  • Att den information som lämnas av den sökande behandlas på ett sätt som inte medför att den sprids utanför den nödvändiga användningen.

Järn- och stålindustrin och dess högkvalitativa produkter av stål bidrar till en hållbar samhällsutveckling och omställning. För att industrin ska kunna fortsätta leverera stor samhälls­nytta i form av minskade klimat­utsläpp, lokala jobb och ökad konkurrens­kraft behöver den tillgängliga effekten i elsystemet nyttjas optimalt.

Läs hela debattartikeln på svd.se

 

De som undertecknat artikeln är:

Ad Raatgeep, vd, Suzuki Garphyttan
Annika Roos, vd, Jernkontoret
Göran Björkman, vd, och koncernchef Alleima
Håkan Dedorsson, vd, Björneborg Steel
Kerstin Konradsson, vd, Erasteel
Martin Lindqvist, vd och koncernchef, SSAB
Pär Emanuelsson, vd, Uddeholm
Richard Molin, global chef för produktion, Höganäs

 

Se även:

Elförsörjningen i fokus
Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.