Boksläpp: ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald”

Jämte klimatförändringarna är förlusten av biologisk mångfald en av vår tids största utmaningar. För att öka kunskapen bland företagen i näringslivet och få till ett mer fokuserat arbete med att öka den biologiska mångfalden har Svenskt näringsliv lanserat en bok på ämnet. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari var en av de som medverkade i lanseringsseminariet.

Vid Svensk näringslivs panelsamtal om biologisk mångfald deltog (från v). Robert Thorburn, moderator, Svenskt näringsliv, Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister, Margareta Renström Linde, sakkunnig Biologisk mångfald och Näringsliv WWF, John Tumpane, avdelningschef miljö Formas och Sara Carlsén, samordnare för biologisk mångfald Boliden. Foto: Gustav Henschen Ingvar.

Järn- och stålindustrin har i mer än tio år arbetat aktivt med att integrera ekosystemtjänster i verksamheten och använda naturbaserade lösningar vid anläggningarna.

Idag är mer än 50 procent av världens sammanlagda BNP beroende av naturen och World Economic Forum bedömer förlusten av biologisk mångfald och ekosystemkollapser att vara en av de snabbast växande globala riskerna under det kommande decenniet. Detta gör problemet väsentligt för näringslivet och någonting som kommer behöva arbetas aktivt med framöver.

Många företag är intresserade och arbetar redan i hög grad med att öka den biologiska mångfalden, samtidigt finns det hel del företag som inte har satt sig in i frågan och dess betydelse.

Den 22 maj, på internationella biologiska mångfaldens dag, lanserades boken ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald". Boken är menad att vara kunskapshöjande och syftar till att sporra företagens arbete med att värna och öka den biologiska mångfalden, genom att illustrera hur viktigt det är för klimatet och social hållbarhet.

– Det är positivt att hela svenska näringslivet tar ett aktivt grepp om frågan och vi branschorganisationer har varit med och bidragit med olika perspektiv. Fler och fler inser att det finns en stor affärsnytta med att integrera biologisk mångfald i företagens verksamheter, säger Sophie Carler, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Vid seminariet deltog klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som tillsammans med forskare och representanter från företag och intresseorganisationer diskuterade varför det är nödvändigt att näringslivet inkluderar arbetet med att värna och öka den biologiska mångfalden, vilka utmaningar som finns och hur vi tillsammans tar vara på möjligheterna.

Seminariet spelades in och finns att se i efterhand.


Foto: Gustav Henschen Ingvar

I samband med seminariet presenterades också ett nytt svenskutvecklat mätverktyg– CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversity. Modellen är till för att beräkna positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald vid förändrad markanvändning och på så sätt stärka en hållbar samhällsutveckling. CLIMB kan bland annat tillämpas för att:

  • jämföra lokaliseringar och layouter
  • överblicka och värdera olika effekter av investeringar
  • öka förutsägbarhet i miljöprövning
  • möjliggöra uppföljning mot mål
  • utveckla nya nyckeltal för biologisk mångfald

– Verktyget är efterlängtat och en inspiration till att ta nästa steg i vårt arbete bland järn- och stålföretagen. Vi har ambitionen att anpassa verktyget till företagens industriområden och väntar med spänning på handboken, säger Jernkontorets Sophie Carler.

Modellen för att göra en CLIMB-beräkning kommer att finnas tillgänglig från 1 september 2023, men redan under denna inventeringssäsong går det att förbereda sig och ta fram indata för beräkningen till projekt.

Mer om CLIMB:
Bakom CLIMB står åtta svenska företag från fyra branscher som gått samman i ett projekt. Dessa är; Svenska kraftnät, Specialfastigheter, Vattenfall, LKAB, Talga, Cementa, Skanska, Skellefteå Kraft och Boliden. Satsningen finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas, och Energimyndigheten. CLIMB leds av Ecogain.
Projektet tog fart och grundades i att företagen på olika sätt använder mycket mark i sina respektive verksamheter och har alla identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga för både hållbarhetsarbetet och affärerna. CLIMB kommer bidra med relevant data och analysunderlag som underlättar för beslutsfattare på alla nivåer. Åtgärder för biologisk mångfald kommer också bli effektivare, eftersom värderingsverktyget gör det möjligt för företagen att fokusera där störst miljönytta kan uppnås.
Se även:
Järn och -stålindustrin arbetar med att integrera ekosystemtjänster i verksamheterna och på många håll i branschen förekommer aktiviteter som syftar till att öka den biologiska mångfalden, se Ekosystemtjänster och biologisk mångfald.