Blicken mot framtiden på Metalliska materials programkonferens

Den 15–16 mars 2023 så samlades nära 200 personer för att delta i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials årliga programkonferens på Skogshem & Wijk på Lidingö i Stockholm. Denna gång var det tioårsjubileum för den sedvanligt mycket välbesökta konferensen. Under dessa tio år har programkonferensens placerat sig som Sveriges främsta mötesplats för metallforskning, med deltagare från såväl industri och akademi som forskningsinstitut och myndigheter.

Foto: Ingrid Leek

Under den första dagens förmiddag så anordnades ett par seminarier. MetalBeams fokuserade på Vinnova-finansierade pilotprojekt som använt synkrotron- och neutronkällor för att adressera industriella frågeställningar om metalliska material. Samforsk Klimat bjöd in till ett seminarium med titeln "Fem år med stålindustrins klimatfärdplan – forskningens roll och betydelse”.

Konferensen inleddes med att moderator Maja Boström välkomnade Gert Nilson, Jernkontoret, Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium och Jessica Elfsberg, Gjuteriföreningen, upp på scenen för att tala om de gångna tio åren med Metalliska material och vad programmet har betytt för respektive bransch. Anders Holmgren från Vinnova kom sedan upp för att tala om Impact Innovation, nästa generations innovationsprogram. Nästa person på scenen var Jernkontorets Kristian Skånberg som breddade utblicken lite och gav publiken en omvärldsbevakning och utblick över framtiden.

Svenska och utländska forskningssatsningar var nästa ämne. Tre spännande satsningar presenterades av Marta Lena Antti, LTU, Annika Borgenstam, KTH och Tania Irebo Schwartz, Swerim. Sedan klev Rebecca Ericzén, SEI, upp och talade om industrins innovationsresa och hur stålbranschen gått från att uppfattas som en bromskloss till att vara ett draglok.

Efter en kort paus så var det dags för ytterligare ett panelsamtal, där Patrik Ölund, Ovako, Björn Haase, Höganäs, Jan Haraldsson, Alleima och Stefan Wass, Gränges, pratade om hur företagen ser på EU-forskning och hur svenska bolag kan dra nytta av EU:s forskningspengar. Nästa person på scen var Jonas Bjuhr från Hydro Sverige som talade om lokal och fossilfri tillverkning ur Hydros perspektiv. Tillverkarperspektivet stod Åsa Lidén och Edward Dahlin, båda från IKEA, för. De berättade om bolagets kastrulltillverkning och hur vägen till helautomatisk tillverkning varit. De sista talarna på konferensens första dag var Staffan Jacobsson, Uppsala universitet, och Anders Backström, Väderstad, som lyfte jordbearbetningens hållbarhetsutmaningar och hur additiv tillverkning kan bidra till ett hållbarare jordbruk.

Maja Boström var moderator på Metalliska material programkonferens. Foto: Ingrid Leek 

Slutligen så tackade Maja Boström och Gert Nilson alla talare och sade adjö till konferensens digitala deltagare. Men för de som var på plats så tog det inte slut riktigt än. Under eftermiddagen hade deltagarna kunnat föreslå ämnen att diskutera i ett Open Space. Detta för att hjälpa till att lyfta och diskutera ämnen som är viktiga för metallbranschen att ta med sig in i en ansökan om Impact Innovation. Vid åtta stationer skedde en livliga diskussioner om viktiga framtidsämnen och samtalen tog slut först när det var dags för mingel och middag.

Under middagen delade även årets priser ut. Först delades det ut pris för Årets överlämning samt projektstödens hederspris för bästa rapport. Dessa tilldelades projekten TORAD respektive FINBEAM. Det prestigefulla priset som Årets brobyggare gick i år till Magnus Fredriksson, programchef på Alfa Laval. Juryns motivering löd: ”Magnus Fredriksson arbetar med att etablera långsiktiga samarbeten mellan företag och storskalig forskningsinfrastruktur, i synnerhet Max IV. Han har upparbetat goda kontakter med såväl företagen inom Metalliska Materials intressesfär som högskolor och institut.”

Konferensen andra dag var som vanligt fylld till brädden med presentationer av alla Metalliska materials forskningsprojekt. I tre parallella sessioner på förmiddagen och tre sessioner på eftermiddagen så presenterades cirka 80 pågående och nyligen avslutade projekt. De nya projekten fick en kortare tid att presentera sina mål medan de projekt som pågått en längre tid och de avslutade projekten kunde fokusera mer på resultaten av sin forskning. Alla sessioner var mycket välbesökta och det var trevligt att se att i stort sett alla projekt var representerade av projektledare eller koordinator.

Metalliska materials programkontor vill rikta ett jättestort tack till alla talare, projektpresentatörer och alla andra deltagare för att ni var med och gjorde Programkonferensen 2023 ett en stor succé. Vi ses igen på Programkonferensen 2024!

Konferensens första dag ses i efterhand på www.metalliskamaterial.se