Reformförslag från SKGS för att motverka energikrisen

I ett inspel till regeringen uttalar SKGS sitt stöd för regeringens ambition att minska kopplingen mellan gas- och elpriser. Samtidigt påtalar SKGS att en rad andra regleringar på elmarknaden kan behöva ändras för motverka den pågående energikrisen.

Den annalkande vintern oroar Europas elkonsumenter. SKGS lämnar i ett inspel till regeringen ett antal förslag på reformer för att hantera energikrisen.

SKGS skickade den 1 september ett så kallat inspel till statssekreterarna på Närings-, Finans-, och Infrastrukturdepartementen inför förhandlingar om utformningen av elmarknaden. Syftet med inspelet är att åstadkomma en ökad medvetandegrad i regeringen och att stötta regeringen i arbetet med att skyndsamt hitta lösningar och genomföra åtgärder eftersom läget är kritiskt.

SKGS stödjer Sveriges regerings och EU-kommissionens ambition att minska kopplingen mellan gas- och elpriser. Samtidigt påtalar SKGS i inspelet att det finns ett antal andra regleringar på elmarknaden som temporärt kan behöva ändras för att hantera den energikris vi har hamnat i och att arbetet med att ta bort alla hinder för befintlig och ny fossilfri produktion behöver intensifieras.

– Det här är en situation som ligger långt utanpå den vanliga politiska debatten i valtider. Nu krävs en nationell samling och ett gemensamt krafttag för att rädda svensk industri, arbetstillfällen och det långsiktiga arbetet för den klimatomställning som fortfarande pågår, säger Annika Roos, vd för Jernkontoret


Några exempel på angelägna frågor:

  • Konkurrenskraften för företagen i Sverige och EU skadas av prisnivån på elmarknaden. Det riskerar att leda till nedläggningar och att investeringar hamnar utanför EU, vilket även skadar klimatarbetet.
  • SKGS välkomnar initiativet från EU-kommissionen om att genomföra ändringar i prissättningen på elmarknaden, genom att skilja priset på naturgas från elprissättningen.
  • Beslutsfattarna måste hålla både kort och lång sikt i huvudet på samma gång, och fortfarande hålla en tydlig riktning för att få till stånd en ökad produktion av fossilfri el, samt en ökad överföringskapacitet i elnäten i Sverige.
  • SKGS lämnar också några förslag på åtgärder som på kort och medellång sikt kan leda till en bättre situation på elmarknaden.

– EU-gemensamma åtgärder bör vara en grund för att åstadkomma en förändring och snabbt uppnå lägre elpriser. Samtidigt måste vi vara öppna för ensidigt svenska åtgärder som kan komplettera det som går att uppnå på EU-nivå och regeringen måste våga utvärdera och genomföra flera förslag och agera med svensk industris bästa för ögonen, säger Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor, Jernkontoret.


Läs SKGS hela inspel (pdf)

Läs SKGS kommentar till inspelet (skgs.org)

 

Om SKGS
SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret i frågor som rör energiförsörjningen i Sverige. Läs mer på www.skgs.org

Elförsörjningen i fokus
Frågan om en säker elförsörjning är en av fyra prioriterade politiska frågor för järn- och stålindustrin just nu. Läs mer under Vi tycker.